Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Kompetencje zamawiane

Informacja dla studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pielęgniarstwo i położnictwo – kompetencje zamawiane”

Informujemy, że w związku z przystąpieniem do udziału w projekcie z każdym studentem zostanie podpisana umowa uczestnictwa.

W umowie należy podać konto bankowe na które mają być realizowane przelewy wynagrodzenia z tytułu obowiązkowych praktyk zawodowych i ponadprogramowych, zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu oraz stypendium za wyniki w nauce.

Studenci, którzy posiadają już konto bankowe i są jego właścicielami lub współwłaścicielami mogą go wpisać do umowy uczestnictwa.

Studentów, którzy nie posiadają jeszcze konta bankowego informujemy, że istnieje możliwość założenia konta (bez dodatkowych opłat) w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 1 (na przeciwko Urzędu Pracy).

Udając się do Banku proszę o zabranie dowodu osobistego i poinformowania obsługi banku o fakcie, że jesteście Państwo studentami i bierzecie udział w projekcie realizowanym przez Uczelnię. Informację na temat zasad prowadzenia kont osobistych uzyskacie Państwo w Oddziale Banku.

Kierownictwo Banku zwraca się z prośbą o zgłaszanie się nie więcej niż 10-ciu osób w ciągu godziny.

Lista studentów I roku Pielęgniarstwa zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista studentów I roku Pielęgniarstwa w roku akademickim 2016/2017

zakwalifikowanych do udziału w projekcie  "Pielęgniarstwo i położnictwo - kompetencje zamawiane":

 

ikona pobierz

Poberz listę
(PDF - 67KB)

 

 

Pielęgniarstwo i położnictwo – kompetencje zamawiane

Rekrutacja studentów do projektu

„Pielęgniarstwo i położnictwo – kompetencje zamawiane”
w ramach konkursu
„Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków"
nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15
w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Rozpoczyna się rekrutacja studentów do projektu „Pielęgniarstwo i położnictwo – kompetencje zamawiane” w ramach konkursu „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków" nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu będą uczestniczyć w Programie Rozwoju Uczelni realizowanym m. in. poprzez:

- Uczelniany Program Stypendialny
- Zajęcia dodatkowe
- Program stażowy.

Projekt realizowany jest przez PWSTE w Jarosławiu w partnerstwie z lokalnymi podmiotami leczniczymi, tj. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o.o.

Czas realizacji projektu: od 1.09.2016 r. do 30.09.2019 r.

W projekcie mogą wziąć udział studenci I roku kierunku pielęgniarstwo PWSTE w Jarosławiu, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2016/2017, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji (Zał. 1).

Formularz wniosku o udział w projekcie (Zał. 2) należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Ochrony Zdrowia lub Biurze Projektu (Rektorat pokój nr 5) w terminie do 15 lutego 2017 r. do godz. 15.30. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

Dokumenty do pobrania poniżej:

OGŁOSZENIE

ikona pobierz

 

 


 

ZGODA

ikona pobierz

 

 


 

REGULAMIN

ikona pobierz

 

 


 

OŚWIADCZENIE

ikona pobierz

 

 


 

 

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław