Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Pomoc socjalna - ogłoszenia

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wynosił 1 975 zł (jest to dochód roczny). Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego – na podstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Studenci zainteresowani składaniem wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 mogą je składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. w Sekretariacie właściwego Instytutu.

Więcej informacji o stypendium ministra za wybitne osiagnięcia dla studentów oraz formularze wniosków znajdują sie TUTAJ.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSC W DOMU STUDENCKIM NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2016/2017 należy składać w terminie od 20 maja 2016 r. do 16 lipca 2016 r. (w Dziekanacie właściwego Instytutu) – dotyczy studentów obecnego I, II i III roku studiów I stopnia oraz studentów obecnego I roku studiów II stopnia

Studenci przyjęci na I rok studiów zainteresowani przyznaniem miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2016/2017 składają wnioski w terminie do 15 września 2016 r. (w Dziekanacie właściwego Instytutu)

Regulamin Domu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu, Zasady przyznawania miejsc w Domach Studenckich oraz formularz wniosku o przyznanie miejsca w domu Studenckim dostępne są TUTAJ.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Studenci obecnego I, II i III roku studiów I stopnia oraz studenci obecnego I roku studiów II stopnia zainteresowani składaniem wniosków o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych mogą składać wnioski o przyznanie w/w świadczeń w terminie od 20 maja 2016 r. do 15 lipca 2016 r. oraz od 1 września 2016 r. do 30 września 2016 r. w Dziekanacie właściwego Instytutu.

Studenci przyjęci na I rok studiów składają wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, nie później niż do dnia 30 września 2016 r. (w przypadku studentów przyjetych w ostatnim terminie postępowania rekrutacyjnego - do 20 października 2016 r.)

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017 należy składać nie wcześniej niż po zaliczeniu sesji letniej 2015/2016 i nie później niż do dnia 10 października 2016 r. ,a w przypadku studentów z naboru letniego – nie później niż do dnia 20 marca 2017 r.

Do każdego wniosku obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku (zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej).

Wszystkie wnioski należy składać w w/w terminach w Dziekanacie właściwego Instytutu.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, formularze wniosków oraz załączniki do Regulaminu dostępne są TUTAJ.

Ogłoszenie Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Odwoławcza Komisja Stypendialna informuje, iż do odebrania są decyzje administracyjne dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Decyzje można odbierać w dniach pn – pt w godz. od 10.00 – 14.00  w siedzibie Odwoławczej Komisji Stypendialnej (ul. Pruchnicka 2, budynek B, pokój nr 1)

 
Odwoławcza Komisja Stypendialna
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
w Jarosławiu

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2015/2016

(ustalona Zarządzeniem nr 131/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu z dnia 30 listopada 2015 r.)

Maksymalna wysokość dochodu netto przypadająca na 1 członka rodziny studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki w roku akademickim 2015/2016 wynosi 895,70 zł.

 1. Wysokość stypendium socjalnego, uzależniona od wysokości dochodu netto przypadającego na 1 członka rodziny studenta

  • 500,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 0,00 zł a 220,00 zł

  • 400,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 220,01 zł a 440,00 zł

  • 300,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 440,01 zł a 660,00 zł

  • 200,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 660,01 zł a 895,70 zł

 2. Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki, uzależniona od wysokości dochodu netto przypadającego na 1 członka rodziny studenta:

  • 250,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 0,00 zł a 895,70 zł – dla studenta zamieszkującego Dom Studencki lub obiekt inny niż Dom Studencki

  • 300,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 0,00 zł a 895,70 zł – dla studenta i dziecka studenta lub/i niepracującego małżonka studenta zamieszkujących Dom Studencki lub obiekt inny niż Dom Studencki

 3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, uzależniona od stopnia niepełnosprawności studenta:

  • 250,00 zł miesięcznie – przy lekkim stopniu niepełnosprawności
  • 350,00 zł miesięcznie – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • 450,00 zł miesięcznie – przy znacznym stopniu niepełnosprawności
 4. Minimalna i maksymalna wysokość zapomogi:

  • minimalna wysokość zapomogi     – 300,00 zł (jednorazowo)

  • maksymalna wysokość zapomogi – 1 200,00 zł (jednorazowo)

 5. Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów, uzależniona od łącznej liczby punktów zdobytych przez studenta za uzyskaną w ostatnim zaliczonym roku studiów średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, wynosi:

  • 10 pkt – 19,5 pkt – 250,00 zł miesięcznie
  • 20 pkt – 29,5 pkt – 350,00 zł miesięcznie
  • 30 pkt – 39,5 pkt – 450,00 zł miesięcznie
  • 40 pkt – 49,5 pkt – 550,00 zł miesięcznie
  • 50 pkt – 59,5 pkt – 650,00 zł miesięcznie
  • 60 pkt i więcej     – 750,00 zł miesięcznie
 6. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego (w tym kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki) i stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich, tj.:

             90% z 2 450,00 zł = 2 205,00 zł

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2015/2016

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. wynosił 2 506 zł (jest to dochód roczny). Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego – na podstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

Studenci zainteresowani składaniem wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 mogą je składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. w Sekretariacie właściwego Instytutu.

Więcej informacji o stypendium ministra za wybitne osiagnięcia dla studentów oraz formularze wniosków znajdują sie TUTAJ.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

Studenci obecnego I, II i III roku studiów I stopnia oraz studenci obecnego I roku studiów II stopnia zainteresowani składaniem wniosków o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych mogą składać wnioski o przyznanie w/w świadczeń w terminie od 20 maja 2015 r. do 15 lipca 2015 r. oraz od 1 września 2015 r. do 30 września 2015 r. w Sekretariacie właściwego Instytutu.

Studenci przyjęci na I rok studiów składają wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, nie później niż do dnia 30 września 2015 r. (w przypadku studentów przyjetych w ostatnim terminie postępowania rekrutacyjnego - do 20 października 2015 r.)

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2015/2016 należy składać nie wcześniej niż po zaliczeniu sesji letniej 2014/2015 i nie później niż do dnia 10 października 2015 r. ,a w przypadku studentów z naboru letniego – nie później niż do dnia 20 marca 2016 r.

Do każdego wniosku obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku (zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej).

Wszystkie wnioski należy składać w w/w terminach w Sekretariacie właściwego Instytutu.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, formularze wniosków oraz załączniki do Regulaminu dostępne są TUTAJ.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSC W DOMU STUDENCKIM NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2015/2016 należy składać w terminie od 20 maja 2015 r. do 16 lipca 2015 r. (w Sekretariacie właściwego Instytutu) – dotyczy studentów obecnego I, II i III roku studiów I stopnia oraz studentów obecnego I roku studiów II stopnia

Studenci przyjęci na I rok studiów zainteresowani przyznaniem miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2015/2016 składają wnioski w terminie do 15 września 2015 r. (w Sekretariacie właściwego Instytutu)

Regulamin Domu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu, Zasady przyznawania miejsc w Domach Studenckich oraz formularz wniosku o przyznanie miejsca w domu Studenckim dostępne są TUTAJ.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2014/2015

(ustalona Zarządzeniem nr 102/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 28 listopada 2014 r.)

Maksymalna wysokość dochodu netto przypadająca na 1 członka rodziny studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki w roku akademickim 2014/2015 wynosi:

- w miesiącu X 2014 r. - 850,20 zł

- od miesiąca XI 2014 r. - 895,70 zł

 1. Wysokość stypendium socjalnego, uzależniona od wysokości dochodu netto przypadającego na 1 członka rodziny studenta

  • 500,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 0,00 zł a 220,00 zł

  • 400,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 220,01 zł a 440,00 zł

  • 300,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 440,01 zł a 660,00 zł

  • 200,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 660,01 zł a 895,70 zł

 2. Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki, uzależniona od wysokości dochodu netto przypadającego na 1 członka rodziny studenta:

  • 250,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 0,00 zł a 895,70 zł – dla studenta zamieszkującego Dom Studencki lub obiekt inny niż Dom Studencki

  • 300,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 0,00 zł a 895,70 zł – dla studenta i dziecka studenta lub/i niepracującego małżonka studenta zamieszkujących Dom Studencki lub obiekt inny niż Dom Studencki

 3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, uzależniona od stopnia niepełnosprawności studenta:

  • 300,00 zł miesięcznie – przy lekkim stopniu niepełnosprawności
  • 400,00 zł miesięcznie – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • 500,00 zł miesięcznie – przy znacznym stopniu niepełnosprawności
 4. Minimalna i maksymalna wysokość zapomogi:

  • minimalna wysokość zapomogi     – 300,00 zł (jednorazowo)

  • maksymalna wysokość zapomogi – 1 200,00 zł (jednorazowo)

 5. Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów, uzależniona od łącznej liczby punktów zdobytych przez studenta za uzyskaną w ostatnim zaliczonym roku studiów średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, wynosi:

  • 10 pkt – 19,5 pkt – 300,00 zł miesięcznie
  • 20 pkt – 29,5 pkt – 400,00 zł miesięcznie
  • 30 pkt – 39,5 pkt – 500,00 zł miesięcznie
  • 40 pkt – 49,5 pkt – 600,00 zł miesięcznie
  • 50 pkt – 59,5 pkt – 700,00 zł miesięcznie
  • 60 pkt i więcej       – 800,00 zł miesięcznie
 6. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego (w tym kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki) i stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich, tj.:

                   -  w roku 2014 - 90% z 2 245,00 zł = 2 020,50 zł
                   -  w roku 2015 - 90% z 2 450,00 zł = 2 205,00 zł

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2014/2015

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. wynosił 2 869 zł (jest to dochód roczny). Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego – na podstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

Świadczenia pomocy materialnej wolne od podatku dochodowego

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 39  i 40 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia pomocy materialnej dla studentów pochodzące z budżetu państwa przyznane na podstawie przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym zwolnione są z podatku dochodowego.

Powyższe oznacza, iż otrzymanych świadczeń pomocy materialnej nie wykazuje się w zeznaniach podatkowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

Studenci obecnego I, II i III roku studiów I stopnia oraz studenci obecnego I roku studiów II stopnia zainteresowani składaniem wniosków o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych proszeni są o składanie wniosków o przyznanie w/w świadczeń w terminie od 20 maja 2014 r. do 16 lipca 2014 r. w Sekretariacie właściwego Instytutu.

Studenci przyjęci na I rok studiów składają wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia (w Sekretariacie właściwego Instytutu).

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2014/2015 należy składać nie wcześniej niż po zaliczeniu sesji letniej 2013/2014 i nie później niż do dnia 5 października 2014 r. ,a w przypadku studentów z naboru letniego – nie później niż do dnia 5 marca 2015 r.

Do każdego wniosku obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku (zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej).

Wszystkie wnioski należy składać w w/w terminach w Sekretariacie właściwego Instytutu.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, formularze wniosków oraz załączniki do Regulaminu dostępne są TUTAJ.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSC W DOMU STUDENCKIM NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2014/2015 należy składać w terminie od 20 maja 2014 r. do 16 lipca 2014 r. (w Sekretariacie właściwego Instytutu) – dotyczy studentów obecnego I, II i III roku studiów I stopnia oraz studentów obecnego I roku studiów II stopnia

Studenci przyjęci na I rok studiów zainteresowani przyznaniem miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2014/2015 składają wnioski w terminie do 15 września 2014 r. (w Sekretariacie właściwego Instytutu)

Regulamin Domu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu, Zasady przyznawania miejsc w Domach Studenckich oraz formularz wniosku o przyznanie miejsca w domu Studenckim dostępne są TUTAJ.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - Bezpieczeństwo Wewnętrzne (nabór letni)

Odwoławcza Komisja Stypendialna Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu informuje, iż termin składania wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów dla studentów z kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne (nabór letni) upływa z dniem 5 marca 2014 r. Wnioski należy składać w Dziekanacie Instytutu Ekonomii i Zarządzania.

Wszyscy zainteresowani studenci wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (formularz wniosku - załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu) zobowiązani są przedłożyć prawidłowo wypełnione Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (załącznik nr 5 do Regulaminu).

Dodatkowo, każdy student ubiegający się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, który oprócz uzyskania wysokiej średniej ocen za ostatni zaliczony rok studiów  posiada osiągnięcia o charakterze naukowym, artystycznym lub sportowym we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, ma obowiązek ich szczegółowego udokumentowania oraz oznaczenia we wniosku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3a i 3b do Regulaminu.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ.

Wszelkie pytania związane ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów można kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej:

 - na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- telefonicznie – 16 624 96 41

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2013/2014

(ustalona Zarządzeniem nr 117a/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 27 listopada 2013 r.)

Maksymalna wysokość dochodu netto przypadająca na 1 członka rodziny studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki w roku akademickim 2013/2014 wynosi 850,20 zł

 1. Wysokość stypendium socjalnego, uzależniona od wysokości dochodu netto przypadającego na 1 członka rodziny studenta

  • 500,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 0,00 zł a 200,00 zł

  • 400,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 200,01 zł a 400,00 zł

  • 300,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 400,01 zł a 600,00 zł

  • 200,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 600,01 zł a 850,20 zł

 2. Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki, uzależniona od wysokości dochodu netto przypadającego na 1 członka rodziny studenta:

  • 250,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 0,00 zł a 850,20 zł – dla studenta zamieszkującego Dom Studencki lub obiekt inny niż Dom Studencki

  • 300,00 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 0,00 zł a 850,20 zł – dla studenta i dziecka studenta lub/i niepracującego małżonka studenta zamieszkujących Dom Studencki lub obiekt inny niż Dom Studencki

 3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, uzależniona od stopnia niepełnosprawności studenta:

  • 300,00 zł miesięcznie – przy lekkim stopniu niepełnosprawności
  • 400,00 zł miesięcznie – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • 500,00 zł miesięcznie – przy znacznym stopniu niepełnosprawności
 4. Minimalna i maksymalna wysokość zapomogi:

  • minimalna wysokość zapomogi     – 300,00 zł (jednorazowo)

  • maksymalna wysokość zapomogi – 1 200,00 zł (jednorazowo)

 5. Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów, uzależniona od łącznej liczby punktów zdobytych przez studenta za uzyskaną w ostatnim zaliczonym roku studiów(*) średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, wynosi(**):

  • 10 pkt – 19,5 pkt – 300,00 zł miesięcznie
  • 20 pkt – 29,5 pkt – 400,00 zł miesięcznie
  • 30 pkt – 39,5 pkt – 500,00 zł miesięcznie
  • 40 pkt – 49,5 pkt – 600,00 zł miesięcznie
  • 50 pkt – 59,5 pkt – 700,00 zł miesięcznie
  • 60 pkt i więcej       – 800,00 zł miesięcznie

(*) dla studentów z kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne z naboru letniego - okres obejmujący semestr letni roku akademickiego 2012/2013 i semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014

(**) na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne (nabór letni) - kwoty stypendium obowiązują przez okres obejmujący semestr letni roku akademickiego 2013/2014 i semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 (okres wypłacania stypendium dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne – nabór letni)

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2013/2014

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r. wynosił  2 431 zł (jest to dochód roczny). Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego – na podstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław