Systemy informacji geograficznej

Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych oraz sprawnego posługiwania się oprogramowaniem GIS.

Czas trwania studiów podyplomowych

2 semestry

Sposób zaliczania

Zaliczenie projektów związanych z przedmiotem.

TRYB STUDIÓW

Zjazdy sobotnio-niedzielne średnio 2 razy w miesiącu, w sobotę od 10 do 20 i od 8 do 18 w niedzielę.

Koszt studiów

3500 PLN (1700 PLN/ semestr + 100 PLN opłata wpisowa).

Sylwetka absolwenta

Słuchacz po ukończeniu studiów:
 • wykorzystuje systemy geoinformacyjne,
 • uwzględnia ustawy, rozporządzenia, standardy i normy związane z informacją geograficzną,
 • wybiera właściwe modele i struktury danych,
 • stosuje odpowiednie układy współrzędnych,
 • projektuje bazy danych przestrzennych,
 • posługuje się oprogramowaniem CAD, GIS systemami zarządzania bazą danych,
 • korzysta z różnych źródeł danych: pomiarów geodezyjnych, skaningu laserowego, GPS (GNSS), fotogrametrii i teledetekcji,
 • rozróżnia dane georeferencyjne i tematyczne,
 • wprowadza dane do systemu i kontroluje ich poprawność,
 • opisuje dane przy pomocy meta danych,
 • dokonuje oceny jakości danych,
 • wykonuje zapytania do bazy danych przestrzennych, sporządza statystyki i raporty, przeprowadza proste i zaawansowane analizy
 • przestrzenne: sieciowe, rastrowe, nakładanie, buforowanie, geokodowanie, 3D, wspomaganie podejmowania decyzji,
 • prezentuje metodami kartograficznymi posiadane dane i wyniki z przeprowadzanych analiz,
 • jest aktywnym uczestnikiem infrastruktur informacji przestrzennej.

Adresaci oferty

Adresatami oferty studiów podyplomowych są osoby chcące poznać Systemy Informacji Geograficznej. Osoby zatrudnione w administracji państwowej i samorządowej oraz pracownicy sektora prywatnego będący przedstawicielami takich branż jak: Sprzedaż nieruchomości, marketing, budownictwo, architektura, geodezja i kartografia, planowanie przestrzenne, ochrona ludności przez zagrożeniami, rolnictwo, klimatologia, zarządzanie środowiskiem, leśnictwo, górnictwo, zarządzanie zasobami wodnymi, ochrona przyrody, transport, logistyka, gazociągi, sieci przesyłu energii, telekomunikacja, kanalizacja, edukacja.

Program studiów

Podstawy formalno-prawne, dane geograficzne, źródła danych,oprogramowanie, metody prezentacji kartograficznej, infrastruktury informacji przestrzennej, wprowadzanie danych do systemu, wprowadzenie do analiz geograficznych, zaawansowane/złożone analizy geograficzne.

Wymagane dokumenty

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskim, inżynierskich, licencjackich)
 • wypełniona karta zgłoszeniowa

Wymagane kwalifikacje kandydata

Kandydat powinien posiadać ukończone studia wyższe I lub II stopnia (licencjat lub magisterium).

Zasady rekrutacji

Złożenie kompletu dokumentów, opłata wpisowa 100 zł na konto Uczelni.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit 30 miejsc.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy: BANK ZACHODNI WBK S.A. 89 1090 2590 0000 0001 3079 4844 z dopiskiem "SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ"

Dokumenty należy składać pod adresem:
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
Punkt Rekrutacyjny (Budynek Biblioteki)
tel.: (16) 624-40-64, 602-192-863
e-mail: podyplomowe@pwste.edu.pl

Termin składania dokumentów

do 30 września 2016 r. (w Centrum Obsługi Studenta - C2)

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak

Kierownik studiów podyplomowych

Telefon

16 624 40 64, 602 192 863

Godziny pracy COS

Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
9:00 - 17:00
Środa
9:00 - 17:00
Czwartek
9:00 - 14:00
Piątek
9:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa)
8:00 - 12:00