fbpx
doc_dr_Eugeniusz_Szal

Doc. dr Eugeniusz Szal

Docent
Instytut Humanistyczny
Zakład Pedagogiki

 

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1987 r. w Zakładzie Historii Wychowania – Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Posiada III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Pracował w Zespole Szkół Technicznych (dawne Technikum Mechanizacji Rolnictwa) w Łańcucie jako wychowawca internatu, kierownik internatu, nauczyciel i wicedyrektor d/s. dydaktyczno-wychowawczych. Od 1 X 2003 roku zatrudniony w PWSTE im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.

Należy do towarzystw naukowych i regionalnych: Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, Towarzystwa Historii Edukacji w Warszawie Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łańcuckiej, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. W. Stysia w Husowie.

W ramach prac badawczych zajmował się problematyką oświaty, kultury i zawodowego ruchu nauczycielskiego w aspekcie historycznym oraz historią regionu i biografiami osób zasłużonych dla oświaty i kultury w regionie. Artykuły publikował w wydawnictwach regionalnych a także w czasopismach centralnych, jak Wiadomości Historyczne, Mówią Wieki, Przegląd Historyczno-Oświatowy.

Publikacje:Opublikował ogółem ok. 30 artykułów naukowych, redagował i współredagował 7 pozycji książkowych. Popularyzuje zagadnienia historii regionu, kultury, oświaty w prasie regionalnej, w której opublikował ok. 150 artykułów dotyczących tej tematyki.

Wybrane artykuły:

  1. Związek Nauczycielstwa Polskiego w okręgu rzeszowskim w latach 1944-1985. [W:] Z dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego na Rzeszowszczyźnie w latach 1905-1985. Praca zbiorowa pod red. A. Jagusztyna, Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, Rzeszów 1989, s. 105-124.
  2. Rozwój społeczno-gospodarczy Dynowa. [W:] Dynów. Studia z dziejów miasta. Praca zbiorowa pod red. B. Jaśkiewicza i A. Meissnera, Dynów 1995, s. 243-285.
  3. Towarzystwo Oświaty „Mrówka” w Łańcucie (1868-1914). Wiadomości Historyczne nr 1/97, Muzeum Szkolne nr 25, s. 5-9.
  4. Rola rejonowych konferencji pedagogicznych w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w okręgu rzeszowskim w latach 1945-1948. [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Pedagogiczna, Zeszyt 24/2004, Pedagogika i Psychologia, s. 196-209.
  5. Kształcenie na odległość.[W:] Doskonalenie edukacji na poziomie wyższym i średnim u progu XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. S.Kmiecia i S.Wieczorka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 223-230.
  6. Współpraca transgraniczna samorządów Łańcuta i miast partnerskich w dziedzinie kultury i turystyki. [W:] Wymiary aktywności samorządów lokalnych w obszarach współpracy transgranicznej, pod red. M. Karapyty i K. Rejmana, Jarosław 2007, s. 103-129.
  7. Księga Sądu Ławniczego wsi Husów. Pod red., Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne im. W. Stysia w Husowie, Husów 2008.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki