fbpx
malinowska_m

Doc. dr Maria Malinowska

Docent
Instytut Humanistyczny
Zakład Filologii
Magister filologii germańskiej, doktor nauk humanistycznych
 • Od 1998 r. – wykładowca języka niemieckiego w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • W latach 1992-1998 doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Przemyślu, Kuratorium Oświaty w Przemyślu.
 • W latach 1996-2004 rzeczoznawca MEN ds. podręczników i programów nauczania języka niemieckiego (50 recenzji podręczników do nauki języka niemieckiego oraz 6 recenzji programów nauczania języka niemieckiego). Edukator-Teacher-Trainer w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego. Ekspert MEN w zakresie języków obcych, praca w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dotyczących Awansu Zawodowego Nauczyciela.
 • Ukończyła kurs edukatorski w zakresie dydaktyki i metodyki wczesnoszkolnego nauczania jęz. niemieckiego oraz pracy z dorosłymi (Instytut Goethego Warszawa, CODN Warszawa, uprawnienia do projektowania, kierowania doskonaleniem i szkolenia nauczycieli w zakresie wczesnoszkolnego nauczania j. niemieckiego).
 • Odbyła 5-cio miesięczny staż w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Poczdamie, Instytut w Brandenburgu. Uczestniczka Stypendium naukowego ROBERT BOSCH STIFTUNG, Ruhr-Universität BOCHUM.
 • Współpracuje z wydawnictwami: Hueber Verlag Ismaning (Deutschland), Hueber Polska Warszawa, LektorKlett Poznań, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa.
 • Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2013).

Staże naukowe:

 • 1993 Seminarium „Metodyka – dydaktyka języka niemieckiego jako obcego” HAMBURG, Goethe Institut
 • 1998 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w Wiedniu „Testowanie, egzaminowanie, ocena kompetencji, ewaluacja”, Wien TEA, ÖDaF, IATEFL
 • 1998 Europejskie Seminarium dla lektorów języka niemieckiego „Integracja Europy”, Strasbourg
 • 1999 Stypendium Naukowe Instytutu Goethego w Krakowie „Śladami wielkiego klasyka literatury niemieckiej J. W. Goethe”, Weimar, Frankfurt/Main
 • 1999 Stypendium PAN (Stacja Naukowa w Wiedniu) „Metodyczno-Krajoznawcza Szkoła Letnia dla polskich lektorów języka niemieckiego”

Organizacja konferencji naukowych:

 • III Ogólnopolska Konferencja Edukatorów nauczycieli języka niemieckiego (1996)
 • I Podkarpackie Forum Filologiczne (2010)
 • Forum Pedagogiczne (2010)
 • II Podkarpackie Forum Filologiczne (2011)
 • Sympozjum Naukowe „Uczeń zdolny w rodzinie i w szkole” 3 grudnia 2010 PWSTE Jarosław
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogika Euroregionu Karpackiego” – 7-9 czerwca 2011, Jarosław, Helusz
 • III Podkarpackie Forum Filologiczne, PWSTE Jarosław ( kwiecień 2014)
Publikacje:1. Zur Theorie der Satzglieder im Deutschen [w:] LUBELSKIE MATERIAŁY NEOFILOLOGICZNE – 1985 (UMCS Lublin).
2. Konflikty w szkole [w:] TEKA PEDAGOGICZNA NR 4/96, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Przemyśl 1996.
3. Pierwsi edukatorzy nauczycieli języka niemieckiego w Polsce Południowo – Wschodniej [w:] TEKA PEDAGOGICZNA NR 5/96, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Przemyśl 1996.
4. Ustny i pisemny egzamin dojrzałości z języka obcego, wzór biletu egzaminacyjnego [w:] TEKA PEDAGOGICZNA NR 2/97, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Przemyśl 1997.
5. Międzynarodowe seminarium w Wiedniu – testowanie, ocenianie i ewaluacja w nauczaniu języków obcych [w:] TEKA PEDAGOGICZNA NR 2/98, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Przemyśl 1998.
6. Formy i modele wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – współautor, WYDAWNICTWA CENTRALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WARSZAWA 2000, ISBN 83-87958-08-5.
7. Nauczanie języka niemieckiego na Podkarpaciu a jego przydatność na rynku pracy – współautor [w:] MATERIAŁY POKONFERENCYJNE V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ W JAROSŁAWIU Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności regionu Podkarpacia, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWSZ W JAROSŁAWIU 2001.
8. Kontrola i ewaluacja osiągnięć uczniów w zakresie języków obcych [w:] Biuletyn nr 2 rok 2001, Wydawnictwo Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jarosławiu.
9. Samokontrola i samoocena ucznia [w:] Biuletyn nr 2 rok 2001, Wydawnictwo Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jarosławiu.
10. Karta wypowiedzi pisemnej ucznia [w:] Biuletyn nr 2 rok 2001, Wydawnictwo Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jarosławiu.
11. Karta wypowiedzi ustnej ucznia [w:] Biuletyn nr 2 rok 2001, Wydawnictwo Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jarosławiu.
12. Themen aktuell 1 – Arbeitsbuch, ćwiczenia do nauki języka niemieckiego [Deutsch als Fremdsprache] WYDAWNICTWO MAX HUEBER VERLAG D-85737 ISMANING 2003, ISBN 3-19-071690-0.
13. Recenzja kompletu podręcznikowego do nauki języka niemieckiego Themen aktuell 1,2,3 autorstwa H. Aufderstrasse, H. Bock, M. Gerdes, J. Müller, H. Müller (2003 Max Hueber Verlag, D-85737 Ismaning), [w:] JAROSŁAWSKIE STUDIA SPOŁECZNE Nr 1/2006, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, str. 209.
14. Działalność filantropijna ks. Józefa Szafranka [w:] Wille L., Malinowska M. (red.), Podkarpackie Forum Filologiczne 2010, seria: Literatura i Kultura, wyd. PWSZ Jarosław, s. 185-192.
15. W poszukiwaniu własnej tożsamości: Góry Śląsk w połowie XIX wieku, [w:] Komorowska E., Stanulewicz D. (red.), Księga pamiątkowa ofiarowana doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek Język, tożsamość i komunikacja międzykulturowa, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński 2010. s. 187-197.
16. Educational Standards in First-Cycle Philological Studies in Poland [w:] Sokołowa I.W. i in. (red.), Aktualni Problemi fiłołogii: mowoznawstwo, litieraturoznawstwo, mietodika wikładania fiłołogicznych discipline, Mariupol 2010, s. 329-334.
17. Redakcja czasopisma seryjnego: Podkarpackie Forum Filologiczne, seria: Literatura i Kultura, ISSN 2081-9048, (współredaktor Lucyna Wille), wyd. PWSZ Jarosław 2010.
18. Wille L., Malinowska M. (red.), Podkarpackie Forum Filologiczne 2011, seria: Literatura i Kultura, wyd. PWSTE Jarosław, ISSN 2081-9048.
19. Działalność oświatowa ks. Józefa Szafranka [w:] Wille L., Malinowska M. (red.), Podkarpackie Forum Filologiczne 2011, seria: Literatura i Kultura, wyd. PWSTE Jarosław, s. 361-374.
20. Model wychowawczy „powściągliwości i pracy” w systemie pedagogicznym ks. Bronisława Markiewicza [współautor V.Ciećko] [w:] K.Barłóg (red). W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej PWSTE Jarosław 2012, s. 109-127
21. Program naprawy Rzeczypospolitej w twórczości ks. Piotra Skargi [w:] M. Żak, E. Tłuczek-Tadla, M. Cichowska Janusz Korczak, Piotr Skarga – wielcy reformatorzy, społecznicy i wychowawcy wyzwaniem dla współczesnych pedagogów. PWSTE Jarosław 2013, str. 117-127
22. Instytut Humanistyczny [w:] prof. W.Wierzbieniec, prof. Cz. Lewicki (red.). PWSTE (1998-2013) Jubileusz 15-lecia Alma Mater Jaroslaviensis, PWSTE Jarosław 2013, s.69-79
23. Interkulturowość jako cel nauczania w zmieniającej się Europie [współautorzy K. Król, R. Lechocińska] [w:] M. Żak, W. Ostafiński Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej Wyd. PWSTE Jarosław 2014, s. 107-116
24. „Historia regionu a kształcenie humanistyczne” w PODKARPACKIE FORUM FILOLOGICZNE, seria:literatura i kultura, Rocznik 2014 (Maria Malinowska, Elżbieta Rokosz-Piejko (red.) Wyd. PWSTE Jarosław 2014, str 257-267.
25. Redakcja Rocznika Naukowego 2014 Podkarpackie Forum Filologiczne, seria Literatura i kultura (współredaktor Elżbieta Rokosz-Piejko ISSN 2081-9048, PWSTE Jarosław)

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki