fbpx
zaslepka-our-team

Dr Beata Jagieła

Starszy wykładowca
Instytut Stosunków Międzynarodowych
Zakład Turystyki i Rekreacji
Magister sztuki – Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Edukacja Artystyczna, specjalizacja: Malarstwo (dyplom z malarstwa w pracowni prof. J. Woźniakowskiego).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki. Rozprawa doktorska z historii architektury nowoczesnej i konserwacji zabytków pt. Tomasz Pryliński oraz regotycyzacja katedry obrządku łacińskiego w Przemyślu według jego koncepcji, zakończona jednogłośnym przyznaniem przez komisję stopnia naukowego doktora z wyróżnieniem.

Rozprawa napisana pod kierunkiem prof. KUL dr hab. Lechosława Lameńskiego, kierownika Katedry sztuki Nowoczesnej, Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Publikacje:Pozycje książkowe:

 1. M. Gosztyła, B. Jagieła, Reprezentatywne zabytki kultury materialnej Podkarpacia- skrypt akademicki, Rzeszów 2004.

Artykuły:

 1. Regotycyzacja katedry ob. łac. w Przemyślu wg koncepcji Tomasza Prylińskiego jako proces kształtujący jeden z najciekawszych walorów antropogenicznych miasta – obecną Bazylikę Archikatedralną – Międzynarodowa Konferencja “Turystyka religijna. Spojrzenie interdyscyplinarne”, 31 marzec – 1 kwiecień 2009, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydział Teologiczny, recenzowana publikacja pokonferencyjna (9 p.): [w:] Turystyka religijna, Rozprawy i studia, T. 765, pod red. Z. Kroplewskiego i A. Panasiuka, Szczecin 2010, s.492-508.
 2. Parę słów na temat witraży projektu Jana Matejki do prezbiterium katedry ob. łac. w Przemyślu – złożony do druku w Zeszytach Humanistycznych KUL, 2009, z.4, Historia sztuki (lista ministerialna, 6 pkt.), w druku.
 3. Malarstwo Zdzisława Beksińskiego jako materializacja kondycji współczesnego człowieka – Ogólnopolska Konferencja ,,Mity współczesne”, ATH w Bielsku-Białej, Katedra Socjologii, Towarzystwo Naukowe Żywieckie, 9 maj 2009, wystąpienie na konferencji, recenzowana publikacja pokonferencyjna: Mity współczesne. Socjologiczna analiza współczesnej rzeczywistości kulturowej, pod red. K. Piątek i A. Barabasz, Bielsko-Biała 2009, s.84-98.
 4. Z dziejów regotycyzacji prezbiterium katedry przemyskiej obrządku łacińskiego. Tajemnica pewnego rzeźbiarskiego wizerunku, [w:] Problemy współczesnego zarządzania, Jarosław-Kraków 2009, s. 181-189.
 5. Kościół p.w. św. Józefa w Staromieściu i jego architekt, Międzynarodowa Konferencja, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Gospodarki Turystycznej, recenzowana publikacja pokonferencyjna: Aktywność turystyczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, pod red. J. i P. Ruta, Rzeszów 2009, s. 68-76.
 6. Cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu jako cel turystyki religijnej i kulturowej – konferencja “Poznaj Podkarpacie. Walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe Podkarpacia w szkolnym ruchu turystycznym” organizowana przez Podkarpacki Kurator Oświaty, PWSZ w Jarosławiu, Burmistrz Miasta Jarosławia, “Zeszyty Naukowe PWSTE w Jarosławiu, Turystyka i Rekreacja”, nr 1, Jarosław 2010, s. 75-84.
 7. Tomasz Pryliński i jego nieznane projekty szkół realnych z terenu Galicji – “Zeszyty Naukowe PWSTE w Jarosławiu, Turystyka i Rekreacja”, nr 1, Jarosław 2010, s. 85-100.
 8. Józef Mehoffer i jego nieznane dzieło. Witraże według projektów artysty do prezbiterium katery obrządku rzymsko-katolickiego w Przemyślu jako skarb sztuki sakralnej miasta. Międzynarodowa Konferencja “Turystyka religijna. Spojrzenie interdyscyplinarne”, Szczecin-Trzęsacz 2011, organizatorzy: Uniwersytet Szczeciński, Katedra Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydział Teologiczny, (9 p.), [w:] Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, red. Z. Kroplewki, A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe, nr 648, Szczecin 2011, s. 167 – 186.
 9. Parę słów na temat witraża Jana Matejki do katedry w Przemyślu – Matka Boska Królowa Polski. Analiza stylistyczna, program ideowy oraz inspiracje i nawiązania, “Zeszyty Naukowe PWSTE w Jarosławiu, Turystyka i Rekreacja”, nr 2, w druku.

Inne publikacje:

 1. Portret archaiczny (poezje), Jarosław 2007- nagroda Związku Literatów Polskich za najlepszy debiut Podkarpacia za rok 2007.
 2. Młoda polska poezja – Beata Jagieła. Wiersze wybrane, [w:] “Dotyki”, miesięcznik kulturalny wydawany przez Ministerstwo Kultury Republiki Słowacji, sierpień 2008.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki