fbpx
guty_e

Dr Edyta Guty

Starszy wykładowca
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Teorii Pielęgniarstwa

Wykształcenie:

W 1996 ukończyła Liceum Medyczne im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.

W latach 1996-2001 studiowała na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie i uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa, po obronie pracy na temat „Czynniki stresogenne a syndrom wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych”.

Od 1.10.2009 roku uczestniczyła w studiach doktoranckich II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego. W dniu 15.06.2010 r. został wszczęty przewód doktorski. Tematem rozprawy doktorskiej była „Skuteczność treningu pęcherza moczowego u pacjentów z otępieniem i współistniejącym mimowolnym oddawaniem moczu”. Po pomyślnym zdaniu egzaminów doktorskich 11.07.2011 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy. Na posiedzeniu Rady Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu w dniu 20.09.2011 r. podjęto Uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk medycznych z zakresu medycyny. Promotorem pracy była dr hab. n. med Joanna Iłżecka – Kierownik Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Neurologicznej.

Doświadczenie zawodowe:

 • W latach 1996-2002 była pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie. Pracowała na stanowisku opiekun specjalistyczny.
 • Od 2002 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu. Pracuje na Oddziale Psychogeriatrycznym jako pielęgniarka odcinkowa.
 • Równocześnie od 2002 pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, na stanowisku starszego wykładowcy. W latach 2003 – 2005 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa.
 • Od 2011 roku opiekun studenckiego koła naukowego „Promotorzy zdrowia” na kierunku pielęgniarstwo.
 • W latach 2009-2013 kierownik projektu „Studia Pomostowe” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Realizację projektu – “Poprawa potencjału kadr regionu poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
 • W 2009 roku została powołana na stanowisko Kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy PWSTE w Jarosławiu.

Dodatkowe kwalifikacje:

2008 Kraków – Zawansowane zabiegi reanimacyjne – Medycyna Praktyczna
2008 Kraków – Zawansowane zabiegi resuscytacyjne – Medycyna Praktyczna
2008 Supraśl – „Badanie fizykalne” – organizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku oraz Zarząd Oddziału PTP w Białymstoku
2009 Rzeszów – “Usprawnianie pacjentów po przebytym udarze mózgu” – Stowarzyszenie “Niebieski Parasol”
2011 Warszawa – Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Dorobek naukowy:

Dotychczas uczestniczyła w 30 konferencjach, w tym czynnie w 18. Jest autorką i współautorką 32 prac naukowych, publikowanych w monografiach i czasopismach naukowych. Liczba zgromadzonych punktów KBN 148, Impact factor 2,853.

Publikacje:(po uzyskaniu stopnia naukowego)

 1. Zapotrzebowanie na działania edukacyjne wobec osób z problemem trzymania moczu [AUT.] Edyta Guty, Małgorzata Dziechciaż, Agata Wójtowicz, Janusz Schabowski: [w] Badania w pielęgniarstwie XXI wieku. tom II. red. Binkowska-Bury M., Marć M. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2012, [3 KBN].
 2. Ocena występowania czynników stresogennych w grupie pielęgniarek środowiskowo/rodzinnych [AUT.] Małgorzata Dziechciaż, Agata Wójtowicz, Edyta Guty, Janusz Schabowski: [w] Badania w pielęgniarstwie XXI wieku. tom I. red. Binkowska-Bury M., Marć M. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2012, 37-46 (3 KBN).
 3. Zespół wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych [AUT.] Agata Wójtowicz, Edyta Guty, Małgorzata Dziechciaż, Janusz Schabowski: [w] Badania w pielęgniarstwie XXI wieku. tom I. red. Binkowska-Bury M., Marć M. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2012, 105-119 (3 KBN).
 4. Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową wśród starszych mieszkańców wsi [AUT.] Małgorzata Dziechciaż, Edyta Guty, Agata Wójtowicz, Janusz Schabowski: Nowiny Lekarskie ,2012,81(1) (6 KBN).
 5. Możliwości podejmowania działań rehabilitacyjnych wobec chorych z rozpoznanym otępieniem i współistniejącym nietrzymaniem moczu. [AUT.] Edyta Guty, Magdalena Kozimala, Małgorzata Dziechciaż (w) Rehabilitacja w holistycznej opiece nad człowiekiem. Red Zbigniew Tokarski, Wyd. Akademii Humanistycznej-Ekonomicznej. Łódź 2012, (3 KBN)
 6. Instucjonalizacjia osób z zaburzeniami poznawczymi. [AUT.] Edyta Guty, Magdalena Kozimala, Małgorzata Dziechciaż (w) Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. red Ryszard Żarow, Wyd. PWSZ Tarnów 2012 (3 KBN).

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki