fbpx
bielecka_g

Dr Grażyna Bielecka

Starszy wykładowca
Instytut Humanistyczny
Zakład Pedagogiki
Magister pedagogiki, Doktor nauk humanistycznych.
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (kierunek- pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna). Doktorat z nauk humanistycznych na Wydziale Historyczno- Pedagogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe ukierunkowane na środowiskowe uwarunkowania wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz historię. Nauczyciel dyplomowany z 31- letnim stażem w pracy z dziećmi. Autorka i współautorka innowacji pedagogicznych i programów autorskich realizowanych w placówkach przedszkolnych w kraju i za granicą. Koordynator współpracy między przedszkolem w Łańcucie i w Balmazujvaros na Węgrzech Uczestniczka licznych seminariów, konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych, kursów, warsztatów doskonalących kwalifikacje zawodowe. Za rzetelną pracę otrzymała: Srebrny medal za długoletnia służbę oraz nagrody Rektora PWSTE w Jarosławiu, Burmistrza Miasta Łańcuta oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Promotor prac licencjackich/magisterskich:

 • Prace licencjackie: ukończone -104
 • Prace magisterskie: ukończone -10

Recenzje prac licencjackich/magisterskich:

 • Liczba zrecenzowanych prac licencjackich- 201
 • Liczba zrecenzowanych prac magisterskich- 39

Ważniejsze publikacje:

 1. G.Bielecka,Pozycja Archiwum Ordynacji Potockich w Łańcucie na tle innych archiwów rodowych do wybuchu II wojny światowej- [w: ] „Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu”- Z.Budzyński (red.), Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl, (s.37-45)
 2. G.Bielecka„Dzieje Archiwum Ordynacji Potockich w Łańcucie – wkład Profesora Teofila Emila Modelskiego w prace nad jego porządkowaniem” – Rocznik Przemyski T.XLV 2009 z.4, TPN Przemyśl 2009,(125-138)
 3. A.Bielecki, G.Bielecka „Rekreacyjny trening zdrowotny w siłowni sportowej jako jedna z form spędzania czasu wolnego osób w różnym wieku”-[w:]Aktywność turystyczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Gospodarki Turystycznej, Rzeszów 2009,(s.216-224)
 4. A.Bielecki, G.Bielecka „Proces rozwoju fizycznego człowieka i zasady nim rządzące – w perspektywie realizacji edukacji zdrowotnej w szkolnym wychowaniu fizycznym” –[w:] Lider nr3/241,Z.Cendrowski (red.)Warszawa (s.5-13)
 5. G.Bielecka, I. Dudzik, Poziom rozwoju umysłowego dziecka 5-6 letniego a gotowość szkolna w świetle wyników badań własnych, [w:] Dziecko – uczeń a wczesna edukacja, I. Adamek, Z. Zbróg (red.), Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2011. (s. 143-158)
 6. G.Bielecka,I.Dudzik „Oddziaływanie literatury dziecięcej na wzrost zainteresowania czytelnictwem dzieci w wieku 5-6 lat”- [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i kultura L.Wille, M.Malinowska (red.) Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2011 (s.315-323)
 7. G.Bielecka, I.Dudzik Odbiór współczesnej bajki telewizyjnej przez dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Edukacja artystyczna jako twórcza. Perspektywy – dylematy – inspiracje, M. Kołodziejski, M. Szymańska (red.), Redakcja Naczelna Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2011. (s. 107-119)
 8. I.Dudzik,G.Bielecka „Stymulacja twórczości dziecięcej w zakresie aktywności artystycznej, „ [w:] Edukacja artystyczna jako twórcza. Perspektywy – dylematy – inspiracje, M. Kołodziejski, M. Szymańska (red.), Redakcja Naczelna Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2011. (s. 65-79)
 9. I.Dudzik,G.Bielecka „Rozwój fizyczny dzieci 5-6 letnich w aspekcie gotowości szkolnej – raport z badań ” – [w:] Zeszyt 54.Prace naukowo- dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie – Wychowanie fizyczne w szkole w okresie reformy programowej systemu edukacji – K. Warchoł (red.)Krosno 2011(s.257-275)
 10.  Adam Bielecki, Grażyna Bielecka , Wpływ środowiska na rozwój somatyczny dziewcząt z Podkarpacia w wieku 7-14 lat [w:] Lider nr 2/ 240, Z. Cendrowski (red.) Warszawa 2011(s.6-8)
 11. G.Bielecka,I.Dudzik „.Rozwój społeczny dzieci pięcio- i sześcioletnich a gotowość szkolna” – [w:]Rzeczywistość dziecka – J.Krukowski (red.) Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów 2012 (s.181-199)
 12. G.Bielecka,Rodzina jako środowisko wspomagania rozwoju i przekazywania wartości,[w:] W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej- K.Barłóg (red) , Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej w Jarosławiu, Jarosław 2012, (s.225-241)
 13. G.Bielecka Wpływ edukacji regionalnej na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym [w: ] „Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu”- T.Pudłocki (red.), Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl, 2012 (s.111-115)
 14. A.Bielecki,G.Bielecka „Wpływ środowiska na rozwój sprawności motorycznej dzieci z Podkarpacia w wieku (7 – 14 lat) – wyniki analiz z przeprowadzonych badań[w:]Zeszyty Naukowe PWSTE –Turystyka i Rekreacja –G.Dyrda,M.Wisniewski (red.), Nr3, Jarosław 2012(s.5-20)
 15. G.Bielecka,I.Dudzik „Co to znaczy być grzecznym w filozoficznym myśleniu dziecka w wieku przedszkolnym ?” [w:]Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka K.Barłóg, E.Tłuczek-Tadla,M.Żak (red) , Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej w Jarosławiu, Jarosław 2013, T.7,(s.167-183)
 16. G.Bielecka,A.Bielecki, Zainteresowanie światem innych kultur – edukacja europejska w przedszkolu,[w:]Wyzwania edukacji wielokulturowej, Cz.Lewicki, M.Cichowska (red.) Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej w Jarosławiu, Jarosław 2013
 17. I. Dudzik, G. Bielecka „Nauczyciel w oczach dziecka przedszkolnego”-[ w:] Zeszyt 60.Prace naukowo- dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie –Edukacja wobec wyzwań współczesności. Rodzina-Szkoła- Region- Kultura – B. Lulek, K. Szmyd (red.)Krosno 2014 (s.175-187)
 18. G.Bielecka, I.Dudzik „Edukacja domowa dzieci na dworach szlacheckich w XIX wieku –analiza zbiorów znajdujących się w bibliotece Muzeum –Zamku w Łańcucie”-[ w:] Zeszyt 60.Prace naukowo- dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S.Pigonia w Krośnie –Edukacja wobec wyzwań współczesności. Rodzina-Szkoła- Region- Kultura – B.Lulek, K.Szmyd (red.)Krosno 2014 (s.105-123)

Publikacje złożone do druku:

 1. Grażyna Bielecka, Adam Bielecki, Iwona Dudzik ”Kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym” PWSTE Jarosław
 2. G.Bielecka, I.Dudzik „Prawidłowo funkcjonująca rodzina nadzieją na osiągnięcie gotowości szkolnej dziecka” Kielce
 3. I.Dudzik G.Bielecka, Zmiana wychowawczej funkcji ojca nadzieją czy zagrożeniem dla przyszłości dziecka Kielce
 4. I.Dudzik, G.Bielecka ,Dbanie o zdrowe odżywianie i styl życia dzieci w wieku przedszkolnym, PWSTE Jarosław
 5. G.Bielecka, I.Dudzik, Kultura żywego słowa- wychowanie literacko- teatralne w przedszkolu- PWSTE Jarosław
 6. G.Bielecka, Wspomnienie o Profesorze Teofilu Emilu Modelskim (1881-1967) –Przemyśl
 7. G.Bielecka, Rola rodziny w organizacji czasu wolnego dzieci w młodszym wieku szkolnym – Rzeszów,
 8. G.Bielecka, Wkład Profesora Teofila Emila Modelskiego (1881-1967) w organizację wrocławskiego ośrodka historycznego- Wrocław

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki