fbpx
zaslepka-our-team

dr Grażyna Kwaśniewska

Starszy wykładowca
Instytut Humanistyczny
Zakład Pedagogiki

Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, broniąc rozprawy doktorskiej pt. Funkcjonowanie rodzin wychowujących dziecko z przepukliną oponowo-rdzeniową.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 1998r. – 2012r. adiunkt w Zakładzie Psychopedagogik Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie
 • Od 2012r. – 2014r. starszy wykładowca w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie
 • Od 2005r. do 2011r. pełniła funkcję Pełnomocnik Rektora UMCS ds. Studentów Niepełnosprawnych

Uczestniczyła we współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS, POKL 2007-2013 (04.01.01-00-284/08 projekcie Nowoczesne metody i techniki kształcenia w UMCS; Wzmocnienie potencjału dydaktycznego na Wydz .MFiI – realizacja Punktu Wsparcia dla Studentów Niepełnosprawnych, pełniła funkcję doradcy ds. Studentów Niepełnosprawnych. Od 2004 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, w latach 2009-2010 była członkiem Krajowej Komisji ds. Etyki W roku akademickim 2014/ 2015 była wykładowcą na Studiach Podyplomowych ‘Wczesne wspomagane rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe i dotychczasowa działalność naukowo-dydaktyczna dotyczą problematyki z zakresu pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogiki, pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się, familiologii – w zakresie wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością; wczesnego wspomagania dziecka krzywdzonego.

Publikacje

Monografia i redakcja publikacji zwartych:

 • Rodzina dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową, Wyd. UMCS. Lublin 2005 , s.163.
 • Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, Red. Grażyna Kwaśniewska, Anna Wojnarska . Wyd. UMCS Lublin, 2004, s. 327.
 • Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny, Red. Grażyna Kwaśniewska Wyd. UMCS. Lublin 2007,s.136.

Artykuły:

 1. Z doświadczeń w pracy reedukacyjnej w Społecznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej w Lublinie. „Scholasticus”, 1992, nr 3-4, s.45-49.
 2. Problemy realizacji szkolnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w opinii nauczycieli reedukatorów. W: Problemy pedagogiki specjalnej w badaniach empirycznych. Red. Zofia Sękowska, UMCS, Lublin 1994.
 3. Problemy społeczno-zawodowego funkcjonowania młodzieży z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. W: Człowiek niepełnosprawny. Problemy autorealizacji i społecznego funkcjonowania, red. Maria Chodkowska, UMCS, Lublin 1994.
 4. Środowiskowe uwarunkowania zaniedbań wczesnej diagnozy i rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z porażeniem mózgowym. W: Materiały z II Sympozjum Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego „Wczesna diagnoza i leczenie ortopedyczno-rehabilitacyjne dzieci z mózgowym porażeniem „.Wyd. Naukowe Folium, Biblioteka Ortopedii Dziecięcej nr 1, Lublin 1994.
 5. Problemy dziecięcego porażenia mózgowego w świetle pamiętników. Wspólna Troska, nr 2-3, 1994 ( współ. M. Chodkowska),s.30-32
 6. Wczesna stymulacja rozwoju dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi. Problemy Rodziny, nr 3, 1994.
 7. Spostrzeganie służb socjalnych przez osoby niepełnosprawne. W: Wsparcie społeczne w zdrowiu i chorobie, red. Zofia Kawczyńska-Butrym. Warszawa, 1994.(współ. Autor Janusz Kirenko)
 8. Osobowościowe determinanty zawodowych możliwości młodzieży z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Postępy Rehabilitacji, Suplement, Lublin,1994.
 9. Hanna Dobrowolska-Bogusławska. Metody nauki czytania w krajach anglojęzycznych oraz ich przystosowanie do języka polskiego. Edukacja i Dialog nr 6, 1994.
 10. PUS – zabawa i nauka. Edukacja i Dialog, nr 10, 1994.
 11. Giasel Hundermarck – Uczymy się żyć razem. Niepełnosprawne dzieci w przedszkolu. Edukacja i Dialog, nr 3, 1995 (recenzja).
 12. Społeczne formy opieki i kształcenia osób niepełnosprawnych w Lublinie.(w:) Przygotowanie pedagogów specjalnych do nowych form kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Red. Zofia Sękowska, UMCS, Lublin 1995. ( współ. J. Kawka).
 13. Zaniedbania diagnostyczne i terapeutyczne wobec dzieci z grup podwyższonego ryzyka (w:) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Socjalizacja i rehabilitacja, red. Maria Chodkowska, UMCS. Lublin 1995.
 14. Psychospołeczne problemy rodzin wychowujących dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. W: Problemy ortopedyczno-rehabilitacyjne u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową, red. I. Wośko. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej nr 2. Wyd . Naukowe Folium. Lublin, 1995.
 15. Funkcjonowanie rodzin wychowujących dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. Problemy Rodziny, nr 6, 1996.
 16. Dziecko z przepukliną oponowo-rdzeniową – problem interdyscyplinarny. Szkoła Specjalna nr 2, 1997,s.81-84.
 17. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie – trudności adaptacyjne. Problemy Rodziny, nr 4, 1997,s.52-56.
 18. Możliwości kształcenia dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się – stan aktualny i perspektywy. W: Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych., red. Marian Ochmański. Wyd. WSP. Warszawa, 1997,s.230-241.
 19. Dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych – próba charakterystyki. W: Pedagogika Specjalna. Wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości, red. Maria Chodkowska, UMCS, Lublin, 1998,s.81-91.(wsp..A. Wojnarska).
 20. Wczesna pomoc psychopedagogiczna rodzinie dziecka niepełnosprawnego. W: Pedagogika zdrowia psychicznego. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, red. Adam Knap, Mariusz Korczyński. Wyd. Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. Ryki,2000, s.143-147.
 21. Przygotowanie pedagogów specjalnych do pracy w zreformowanym systemie oświatowym w opinii studentów. W: Edukacja w perspektywie integracji Europy, red. Marian Ochmański, Teresa Sokołowska – Dzioba, Andrzej Pielecki. Wyd. WSP TWP. Warszawa, 2001,s. 353-358.
 22. Formy pomocy uczniom z inteligencją niższą niż przeciętna w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych. W: Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, red. Danuta Osik, Anna Wojnarska. UMCS, 2001,s.23-30.
 23. Rola personelu medycznego w przekazie pierwszej informacji o niepełnosprawności dziecka. Problemy Rodziny, nr 5, 2000,s.41-46.
 24. Rola i znaczenie wsparcia społecznego dla rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne. W; Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym . Red. A. Maciarz, Zdz. Janiszewska- Nieściruk, H. Ochonczenko. Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Zielona Góra 2001,s. 111-120.
 25. Rola i znaczenie wsparcia społecznego dla rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne. W: Nasze Forum. Kwartalnik Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Nr.1/2000. Zielona Góra.
 26. Pomoc rodzinom w przezwyciężaniu problemów związanych z niepełnosprawnością dziecka .W: Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych. Red. A. Pielecki. UMCS Lublin.2002, s.89-94.
 27. Diagnoza o niepełnosprawności dziecka – w poszukiwaniu modelowej procedury informowania W: Dyskursy pedagogiki specjalnej. Konteksty teoretyczne. Red. Ewa Górniewicz i Amadeusz Krause. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Olsztyn 2003, s.188-194.
 28. „ Wiedzieć wszystko o dziecku” – wybrane problemy wczesnej diagnozy. W: Człowiek niepełnosprawny. Sprawność w niepełnosprawności. Red. Małgorzata Kościelska, Bassam Aouil. Wyd. Akademii Bydgoskiej. Bydgoszcz 2003, s.71 – 79.
 29. Postawy wobec rehabilitacji rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne. W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Red. Zdz. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska. UMCS Lublin 2003, s.113-120
 30. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne – trudności adaptacyjne. W: Auxilim Sociale. Wsparcie Społeczne. Nr 2 (22), 2002.s.147-156.
 31. Postawy rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa wobec rehabilitacji. W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. Impuls 2003. s.143-151.
 32. Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego – wybrane kierunki oddziaływań. W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. Red. G. Kwaśniewska, A Wojnarska. UMCS 2004. s. 183-193. ( współ. A. Wojnarska).
 33. Jakość pomocy udzielanej rodzinie dziecka niepełnosprawnego w procesie informacyjno-terapeutycznym. . W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. Red. G. Kwaśniewska, A Wojnarska. UMCS 2004.s. 209-221.
 34. Normalizacja procesu diagnozy osób niepełnosprawnych – rozważania nad ich podmiotowością. W: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Red. Cz. Kosakowski. A. Krause, UWM Olsztyn 2005, s.114-121
 35. Feelings of loneliness in disabled children in integration.W:Health promotion. Theoretical and practical aspects. Red.N. Gozdek ,M.Sygit.Lublin Wyd. AM 2005,s.227-232.
 36. Niepełnosprawność – ewolucja definicyjnego ujęcia problemu. W: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce, ich następstwa zdrowotne i społeczne. Definiowanie i nazewnictwo niepełnosprawności. Red. Irena Dorota Karwat, Lublin 2005, s.405-409.
 37. Wybrane aspekty wychowania seksualnego dzieci w młodszym wieku szkolnym – kontekst szkolny. W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole. Red. S. Guz, J. Andrzejewska. UMCS Lublin, 2005,s.213-218.
 38. Specjaliści a rodzina dziecka niepełnosprawnego – elementy relacji. W: Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Red. Zdz. Janiszewska –Nieścioruk, Impuls Kraków 2005,s.63-71.
 39. Multimedialny program komputerowy jako element wspomagający proces czytania i pisania ucznia upośledzonego umysłowo. W: Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Red. Zdz. Janiszewska –Nieścioruk. , Impuls Kraków 2005,s 237-250.
 40. Teoria i praktyka edukacji – refleksje nad dialogiem W: Pomiędzy teoria a praktyką. Red. Cz. Kosakowski. A. Krause, S. Przybyliński UWM Olsztyn 2006.s.157-161.
 41. Student z niepełnosprawnością – zadania i wyzwania W: red. Z. Palak, A. Lewicka, A. Bujnowska „ Jakość życia a niepełnosprawność Konteksty psychopedagogiczne. Wyd. UMCS 2006, str.133-138.
 42. Postawy studentów wobec diagnostyki prenatalnej. W: Pedagogika specjalna-koncepcje i rzeczywistość. Konteksty pedagogiki specjalnej . Tom II, red. Teresa Żółkowska, Szczecin 2007, s.213-221.
 43. Podbić,skolonizować, opanować, uzależnić – to odruch wobec Innych. W: red. B. Jachimczk, B. Olszewska, D. Podgórska-Jachnik” Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. .Łódź 2007, s.238-242.
 44. Upośledzenie umysłowe czy niepełnosprawność intelektualna- uwarunkowania i obszary dyskursu. W: Forum Pedagogów Specjalnych XXI Wieku, red. J. Pańczyk. Łódź 2006, s.54-59.
 45. Idea wczesnej interwencji – skuteczność działań i kierunki rozwoju w opiece nad dzieckiem i jego rodziną W: red. G. Kwaśniewska, Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny Wyd. UMCS,2007,s.88-93.
 46. Integracja – odkrywanie pojęcia W: red. Zdzisława Janiszewska – Nieścioruk, Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Uniwersytet Zielonogórski, Wyd. Impuls 2007.
 47. Idea wczesnej interwencji w opiece nad dzieckiem i jego rodziną.[w:] Współczesne problemy pedagogiki specjalnej,( red.) Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Urszula Bartnikowska, Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ,Olsztyn 2008 s.212-218.ISBN 978-83-7299-557-5, s.512.
 48. Wczesna interwencja w perspektywie prewencyjnej, [w]Pedagogika specjalna- koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych. T.III, ( red.) Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s.739-747.ISBN 978-83-751808-1-7, s.776.
 49. Early intervention in preventive perspective,[w] Special Pedagogy Within Theoretical And Practical Dimension, ed. T. Żółkowska, M. Wlazło, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s.369-377.ISBN 978-83-751808-2-4, s.594
 50. Wczesna interwencja a proces nabywania kompetencji rehabilitacyjnych przez rodziców [w;] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Wyzwania praktyki, (red.) Iwona Chrzanowska, Beata Jachimczak , Wyd. SATORIdruk Łódz 2008, s.273-281.ISBN 978-83-925085-3-3, s.461.
 51. Współautor Jolanta Taczała, Aiding the Family of a Child with Disability in the Process of Early Intervention- Diagnostic-Rehabilitation Model. W: Special Pedagogy In Researches and Scientific Analysis, ed. Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska s. 313-321. Wyd. Uniwersytet Szczeciński, 2009. ISBN 978-83-751814-5-6, s.571.
 52. Current tendencies in Early Childhood Intervention in child and family – the European perspective. W: Psychological and Social Problems of People with Disabilities, ed. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, s. 11-28.Wyd. Uniwersytet Zielona Góra 2009.ISBN 978-83-7481-267-2, s.144
 53. Rola i kompetencje specjalistów w procesie wczesnego wspomagania rodziny dziecka z niepełnosprawnością .W: Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami, red. Wojciech Brejnak, Kazimierz J. Zabłocki, s.62-70. Warszawa 2009.Instytut Psychologii UKSW.ISBN 978-83-928497-4-2, s.208
 54. Dorosłość dziecka z upośledzeniem umysłowym- doświadczenia matek W: Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością. red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Marta Wójcik, s.134-144. Wyd. Edukacyjne AKAPIT, Olsztyn 2009. ISBN 978-83-89163-57-8, s.375.
 55. Pedagogiczna pomoc dziecku doświadczającemu przemocy domowej. W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym, red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. s.160-170. Wyd. UMCS, Lublin 2009. ISBN 978-83-227-3053-9,s.466.
 56. Aktualne tendencje w zakresie wczesnej interwencji w procesie wspomagania rodziny dziecka z niepełnosprawnością. W: Wybrane problemy rozwoju dziecka niepełnosprawnego. red. Anna Bogucka-Kocka, Janusz Kocki s.132-141.Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Lublin 2009.ISBN 978-83-929145-2-5, ISBN 978-83-7270-789-8, s.259.
 57. Wczesna interwencja – perspektywa interdyscyplinarna, W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia, red. Z Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak.s.15-24.Wyd. UMCS. Lublin 2010. ISBN 978-83-227-3148-2, s.267.
 58. Wspomaganie rodziny dziecka z niepełnosprawnością w procesie wczesnej interwencji – kontekst teoretyczny. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXVIII,Wyd. UMCS, s.21-28. Lublin, 2009.ISSN 0137-6136, s.245.
 59. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością w procesie wczesnej interwencji – kontekst teoretyczny .W: Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności, red. A.Żyta,s.25-40.Wyd.Akapit.Toruń 2010. ISBN 978-83-89163-59-2, s.212.
 60. Wczesna interwencja jako przestrzeń działań w systemie wspomagania rodziny dziecka niepełnosprawnego W: Problemy Wczesnej Edukacji (ISSUES IN EARLY EDUCATION). Rok VI 2010 Nr 2(12), s.193 -197.ISSN 1734-1582.
 61. A gdy już dorosną – refleksje i doświadczenia matek dorosłych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną W: Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata, red. M. Chodkowska. D. Osik-Chudowolska. Wyd. Impuls, s.151-163. Kraków 2011.ISBN 978-83-7587-459-4, s.286.
 62. Niepełnosprawność dziecka jako ryzyko przemocy. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXIX, Wyd. UMCS, s.183-192. Lublin, 2010.ISSN 0137-6136, s.308.
 63. Propedeutyczna rola wczesnej interwencji w przestrzeni edukacji dziecka o specjalnych potrzebach W: Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji . Red. naukowy Zdz. Janiszewska –Nieścioruk, Wyd. Uniwersytet Zielonogórski, 2010. s.67-74. ISBN 978-83-7481-361-7,s.168
 64. Rodzina Stasia.(współ. B.Z. Krawiec) W: Kazuistyka wieku rozwojowego. Casus pro diagnosi. Red. Janusz Kocki. Lublin 2010. Wyd. Polihymnia.s.179-193. ISBN 978-83-7270-893-9,s.258
 65. Charakterystyka dyskursu społecznego nad pojęciem niepełnosprawności. Annales, s.J VOL.XXIII, Paedagogia-Psychologia, UMCS 2011, s.45-53.ISSN 0867-2040, s.197
 66. Aktualne problemy polityki społecznej w obszarze niepełnosprawności. Niepełnosprawność – Perspektywy i drogi rozwoju pedagogiki specjalnej. Nr 5/2011.Gdańsk.ISSN 2080-9476,s.176.
 67. Process Of Early Support To Families With Disabled Children – Current Trends And Direction Of Activities. w: „Традиции, посоки, предизвикателства.” Сборник с доклади от Юбилейната национална научна конференция с международно участие, посветена на 50-годишнината от основаването на Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в град Смолян, Том І. Хуманитарни науки , Смолян 2013, s. 339-347.ISBN 978-954-8767-41-5.
 68. Wczesne wspomaganie, opieka i edukacja dziecka z niepełnosprawnością jako zadanie polityki społecznej w Polsce: W: Specjalna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Univerzita Komenskeho v Bratislave. Pedagogicka Fakulta. 2012. ISBN-978-80-89256-94-5. s.484-497.
 69. Główne nurty prointegracyjnych zmian w systemie polskiej edukacji: : W: Specjalna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Univerzita Komenskeho v Bratislave. Pedagogicka Fakulta. 2012.. współ, Zdzisława Janiszewska – Nieścioruk. ISBN-978-80-89256-94-5. s.440-446

Udział w konferencjach

 • Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej. Wyzwania nowego stulecia. UMCS, Zakład Socjopedagogiki Specjalnej. Kazimierz Dolny, 20-21 kwiecień 2001.
 • II.Forum Pedagogów Specjalnych. Uniwersytet Łódzki. Wydz. Nauk o Wychowaniu. Katedra Pedagogiki Specjalnej. Łódź, 14.11.2001 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Człowiek niepełnosprawny. Sprawność w niepełnosprawności. Instytut Psychologii. Akademia Bydgoska. 17-18 maj 2002 r.
 • Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. W poszukiwaniu teoretycznych kontekstów. Zakład Pedagogiki Specjalnej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn. 5-7 czerwiec 2002 r
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wsparcie społeczne w procesie rehabilitacji i resocjalizacji. UMCS Zakład Psychopedagogiki Specjalnej. Kazimierz Dolny 17-18 październik 2002 r.
 • V Międzynarodowa Konferencja „ Perspektywy Wyrównywania Szans”. Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny. Kraków, 7-9 grudzień 2002 r.
 • III Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa – Człowiek niepełnosprawny – Rodzina i praca. Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Akademia Bydgoska. 16-17.05.2003. Bydgoszcz .
 • Konferencja naukowa – Osobowość, Samorealizacja, Odpowiedzialność, Bezpieczeństwo, Autonomia – teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej starości. Zakład Oligofrenopedagogiki Zakład Terapii Pedagogicznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa 5-6. 06. 2003.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Człowiek niepełnosprawny umysłowo w aktualnej rzeczywistości. Instytut Pedagogiki i Psychologii Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra 22-23. 09. 2003.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia. Wydział Pedagogiki i Psychologii Zakład Pedagogiki Przedszkolnej. UMCS Lublin-Nałęczów, 12-14. 11. 2003.
 • Rola Państwa w zwiększaniu dostępności studiów wyższych dla osób niepełnosprawnych – seminarium międzynarodowe, Uniwersytet Jagielloński, 5.04.2004r.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce – ich następstwa zdrowotne i społeczne. Problemy definiowania niepełnosprawności. Akademia Medyczna Lublin. Puławy 27-28.05.2004.
 • Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych.. 2-4 czerwiec 2004 r. Zakład Pedagogiki Specjalnej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski -Olsztyn.
 • Konferencja Naukowa – Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Zakład Psychopedagogiki Specjalnej UMCS, Lublin, 11-12.10.2004.
 • Międzynarodowe Forum Promocji Zdrowia. Akademia Medyczna, Katedra i Zakład Pedagogiki. 8-11. 12. 2004.Lublin.
 • Konferencja Naukowa – Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Zakład Psychopedagogiki Specjalnej UMCS, Lublin, 11-12.10.2004.
 • Języki obce dla osób niepełnosprawnych. VI Dni Integracji. Akademia Podlaska.12-13.05.2005.
 • Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Pomiędzy teorią a praktyką pedagogiczną. 1-3 czerwiec 2005 r. Zakład Pedagogiki Specjalnej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn.
 • Polskie laboratoria w Europie XXI wieku. Seminarium, 12 .12.2005. Akademia Rolnicza Lublin – „ Niepełnosprawni w laboratorium, czyli kolejne wyzwanie dla uczelni, firm i instytucji.
 • Prenatalne i postnatalne profilaktyczne działania medyczne w podstawowej opiece zdrowotnej. 25.05.2006. Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego Zakład Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka.
 • Warsztaty ,, ADHD – nie jesteś sam”. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, filia w Lublinie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizacji i Inicjatyw ADHD. 3.06.2006 r.
 • Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku – „ Upośledzenie umysłowe czy niepełnosprawność intelektualna” .Uniwersytet Łódzki, 8.06.2006.
 • .Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu”. Uniwersytet Łódzki, Katedra Pedagogiki Specjalnej. Łódź, 22-23.03.2007.
 • „Współczesne problemy pedagogiki specjalnej”. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Olsztyn, 23-25.05.2007 Stare Jabłonki.
 • Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”. UMCS, Instytut Pedagogiki, Zakład Dydaktyki, Lublin, 8-9.11.2007.
 • Dyskursy Pedagogiki Specjalnej „: Relacje i doświadczenia społeczne Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Olsztyn, 28-30.05.2008 Stare Jabłonki.
 • Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Wyzwania praktyki”. Uniwersytet Łódzki, Katedra Pedagogiki Specjalnej. Łódź, 2-3.04.2008.
 • Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego. Lublin, 21-23. 09.2008.
 • Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych etapach życia. Zakład Psychopedagogiki Specjalnej UMCS Lublin, Nałęczów 15-17.10.2008.
 • Reha for the blind in Poland. VI edycja konferencji, pt: Tyfloinformatyka drogą do aktywizacji społecznej i zawodowej niewidomych i słabowidzących. 5-6.12.2008. Warszawa Fundacja Unia Pomocy Niepełnosprawnym.
 • Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacji włączającej. Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym. Warszawa, 10.06.2008.
 • Wczesna diagnoza i wspomaganie w rozwoju dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii. 25.04.2009 r. Warszawa.
 • Dyskursy Pedagogiki Specjalnej: Życie z niepełnosprawnością – pedagogika specjalna wobec wyzwań XXI wieku. Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Specjalnej, 20-22.05.2009 r. Sopot.
 • Organizacja kompleksowej, specjalistycznej pomocy dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.Białoruś, Brześć 29-30.10.2009. Brzeskie Centrum Rehabilitacji.
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy Współczesnej Rodziny. Rodzina a media .UMCS Instytut Psychologii. Lublin 18-19.10.2010
 • Komisja Rodziny i Polityki społecznej Senat RP, Instytut Obywatelski Warszawa 7.09.2011- Samodzielni: kto się nimi, kto się za nich.
 • Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom. Kraków 7.10.11 – Rodzina- relacja- wsparcie. Relacja jako podstawa oddziaływań terapeutycznych wspierających rodzinę z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju”.
 • Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Promyk Słońca – Sejm RP Warszawa 29.03.11. Dziecko z niepełnosprawnością – ocena stanu aktualnego i perspektywy stworzenia zintegrowanego systemu pomocy medycznej, edukacyjnej i socjalnej.
 • Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki. Dyskursy pedagogiki Specjalnej Sopot 2011- „ Pedagogika specjalna- aktualizacje”. 25-27.05.11. – wystąpienie: Aktualne działania polityki społecznej w obszarze niepełnosprawności..
 • Specjalna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Univerzita Komenskeho v Bratislave.
 • Pedagogicka Fakulta. 2012
 • I Międzynarodowe Sympozjum Metodyczno-Warsztatowe, Terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. : Terapia i diagnoza w refleksji pedagoga specjalnego. UMCS Lublin 9 maj 2014.

Udział w kursach i szkoleniach

 • 2006 r.– kurs doskonalący Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci. Instytut Matki i Dziecka , Studium Kliniczno-Dydaktyczne Warszawa
 • 2007 r.– Warsztaty Trenerskie I go stopnia, Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji Lublin
 • 2007r. – kurs doskonalący: Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-pedagogicznej Warszawa.
 • 2008 r.- kurs doskonalący: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym, przygotowującym do pracy z małym dzieckiem i jego rodziną. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Warszawa.
 • 2009 r. – szkolenie: Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (w wieku 0-3). Program Dobry Rodzic- Dobry Start. Fundacja Dzieci Niczyje Warszawa
 • 2010 r. – szkolenie: Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci. Praca na rzecz rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 r.ż.. Program Bezpieczne Dzieciństwo Fundacja Dzieci Niczyje Warszawa, Lubelski Ośrodek Psychoprofilaktyki i Terapii.
 • 2009 r. – Kurs: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, pierwszy, drugi i trzeci rok życia .Internationale Akademie Fur Enttwicklungs-Rehabilitiation e.V. Munchen, Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego Kraków
 • 2009 r.– Kurs I go stopnia metody Wideotreningu Komunikacji, Fundacja Plus Kraków
 • 2010 r.– Kurs :Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego, Instytut Psychologii i Edukacji „ Charaktery”/ Ko IV-4234/1/09, Kielce
 • 2010- szkolenie: Warsztat Wrażliwości Międzykulturowej, Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego. Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych Lublin
 • 2011 r. wyjazd studyjny Calella / Hiszpania/: program dotyczył tematyki opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, ich reintegracji społecznej oraz kształceniu kadry pedagogicznej. Unia Europejskich Federalistów, Departament Edukacji w Barcelonie.
 • 2014 r. – kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i zarządzania oświatą. KURSOR Lublin.
 • 2015 r. – Kurs bazowy. Terapia behawioralna w teorii i praktyce- kurs 3 – modułowy. Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Kraków.

Działalność organizacyjna

 • 2009 r. – Pomysłodawca i organizator Akademickiego Centrum Wsparcia dla Studentów UMCS
 • 2009 r. – Organizator i moderator seminarium Kobiety-Kobietom. Profilaktyka chorób nowotworowych/ Patronat honorowy Wojewoda Lubelski, Rektor UMCS, Konsultant Wojewódzki ds.Ginekologii i Położnictwa, dyr. Centrum Onkologii im. Ziemi Lubelskiej.
 • 2009 r. – Organizator i moderator seminarium z okazji Międzynarodowego Roku Ludwika Braill’a „ Aby widzieć więcej”
 • 2011r. – Organizator i moderator seminarium z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu z udziałem red. Ewy Dados, z Radia Lublin i o. Filipa Buczyńskiego, dyrektora Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie
 • 2013r. –Organizator spotkania pt. Rok Janusza Korczaka w refleksji pedagoga, z ministrem Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka
 • 2013r. – Rola pedagoga w walce o bezpieczeństwo. Nowe wyzwania. Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską.
 • 2013r. – Wydziałowy Koordynator X Lubelskiego Festiwalu Nauki UMCS
 • 2014 r. – Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Pomysłodawca o organizator warsztatów z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych, przeprowadzone dla studentek pedagogiki specjalnej przez pracowników Ośrodka Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
 • 2004 – Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki