fbpx
jasinska_e

Dr inż. Elżbieta Jasińska

Starszy wykładowca
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii
Adiunkt Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej (pierwsze miejsce pracy).

Prowadzi następujące przedmioty: Rachunek wyrównawczy, Programowanie, Bazy Danych, Zaawansowane Metody Opracowania Obserwacji.

W ramach mojej pracy naukowej zajmuję się problematyką modeli statystycznych i data mining w geodezji oraz analizie rynku nieruchomości. Jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, doradcą przy ich obrocie.

Praca naukowa:

Studia techniczne na kierunku geodezja i kartografia, specjalność „Szacowanie nieruchomości i kataster” ukończyła z wynikiem celującym na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt. „Zastosowanie analizy czynnikowej w szacowaniu nieruchomości”.

Absolwentka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale GGiIŚ.

1 października 2009 r. obroniła rozprawę doktorską pt. “Ocena przydatności wybranych metod statystycznych w analizie rynku nieruchomości” pisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Edwarda Prewedy, prof. AGH, tym samym uzyskując stopień doktora nauk technicznych.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2005 – I miejsce w VII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego,
 • 2007 – wyróżnienie Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii na VII Konferencji Naukowej Doktorantów pt.: „Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii”, Szklarska Poręba.
Publikacje:

 1. Elżbieta JASIŃSKA, Wojciech Łacina, Edward PREWEDA, Piotr Żygieło – A modified algorythm of determining the shape of shell objects using the method of conical intersection [Dokument elektroniczny] – Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Series: Geodesy and Cartography; ISSN 1505-0297. – 2003 vol. 6 iss. 2.
 2. Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA – A few commentson determining the shapes of hyperboloid cooling towers by the means of ambient tangents method – Kilka uwag na temat wyznaczania kształtu chłodni hiperboloidalnych metodą otaczających stycznych-Geodezja: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; ISSN 1234-6608. – 2004 t. 10 z. 1.
 3. Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Jan RUCHEL – Analiza krakowskiego rynku nieruchomości na tle wybranych krajów Unii Europejskiej – The analysis of the real estates market in Krakow, compared to selected countries of the European Union-Geodezja: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; ISSN 1234-6608. – 2005 t. 11 z. 2.
 4. Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA-The application of factorial analysis in the classification of the attributes of real estates – Zastosowanie analizy czynnikowej do klasyfikacji atrybutów nieruchomości-Geodezja: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; ISSN 1234-6608. – 2005 t. 11 z. 2.
 5. Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA – Methods of selecting factors in the analysis of the real estates market – Metody wyodrębniania czynników w analizie rynku nieruchomości-Geodezja: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; ISSN 1234-6608. – 2006 t. 12 z. 2.
 6. Elżbieta JASIŃSKA, Joanna KLAJN – The principles of property purchasing by foreigners in Poland – Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce-Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska]; ISSN 1898-1135. – 2007 vol. 1 no. 3.
 7. Elżbieta JASIŃSKA, Agnieszka MALINOWSKA – Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w ocenie odporności obiektów budowlanych na terenach górniczych – Building resistance assessment on the mining area using classification trees-Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology: VII Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej = VII PhD Students Scientific Conference: Szklarska Poręba, 21-23 maja 2007 r.
 8. Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Jan RUCHEL – The comparison of some aspects of appraiser (valuer) profession in Poland and Belgium – Porównanie niektórych aspektów zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce i Belgii-Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska]; ISSN 1898-1135. – 2008 vol. 2 no. 3.
 9. Elżbieta JASIŃSKA-Zastosowanie analizy czynnikowej w szacowaniu nieruchomości – [Application of factor analysis in estimating the value of the real estate] – Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, [Cz. 3] / red. nauk. Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba. – Kraków: StatSoft Polska Sp. z o. o., 2008. – ISBN 978-83-88724-38-1.
 10. Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA – Reverse mortgage – focus on the Cracovian real estate market-Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska]; ISSN 1898-1135. – 2009 vol. 3 no. 1.
 11. Elżbieta JASIŃSKA – Kierunki rozwoju rynku nieruchomości lokalowych w latach 2003-2010 na przykładzie miasta Kraków – Trends in development of the real estate housing market in the years 2003-2010 on the example of Cracow-Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010: Kraków, 23-25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica; Grupa Naukowa Pro Futuro. – Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2010.
 12. Agnieszka BIEDA, Elżbieta JASIŃSKA – Analiza rynku nieruchomości na byłych obszarach wiejskich na przykładzie aglomeracji krakowskiej – Real estate market analysis of former rural areas on the example of Cracowian agglomeration-Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi; ISSN 1732-5587. – 2010 nr 12.
 13. Agnieszka BIEDA, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA – Znaczenie aktu własności ziemi w obrocie nieruchomości położonych na terenach wiejskich – Importance of land ownership act of trade the land at the rural areas-Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi; ISSN 1732-5587. – 2010 nr 12.
 14. Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Jan RUCHEL – Modeling transaction prices of properties based on qualitative and quantitative features – Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska]; ISSN 1898-1135. – 2010 (przyjęte do druku).
 15. Elżbieta JASIŃSKA, Jan RUCHEL – Using a spreadsheet for surveying computations – Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska]; ISSN 1898-1135. – 2010 (przyjęte do druku).
 16. Agnieszka BIEDA, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA – Aktualizacja państwowego rejestru granic dla celów programu TERYT 2 – ROCZNIKI GEOMATYKI 2011 (przyjęte do druku).
 17. Mariusz FRUKACZ, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA – Segmentacja rynku nieruchomości gruntowych dla wybranych gmin wiejskich powiatu krakowskiego-Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi; ISSN 1732-5587. – 2011 (przyjęte do druku).
 18. Mariusz FRUKACZ, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA – Wpływ wzorcowania łat na dokładność niwelacji precyzyjnej-Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi; ISSN 1732-5587. – 2011 (przyjęte do druku).
 19. Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA – Lokalizacja nieruchomości lokalowych względem szlaków komunikacyjnych a zmienność cen transakcyjnych na terenie dzielnicy Stare Miasto w Krakowie – KWARTANIK NAUKOWY PWSTE JAROSŁAW GEOMATYKA I INŻYNIERIA (przyjęte do druku).

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki