fbpx
soltys_m

Dr inż. Marian Sołtys

Starszy wykładowca
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii

Zainteresowania naukowe:

Elektroniczna technika pomiarowa, zagadnienia geodezji inżynieryjno-przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań nowoczesnych lokalizatorów elektromagnetycznych i magnetometrów do geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, wykorzystania metody georadarowej do lokalizowania struktur podziemnych i podpowierzchniowych, integracji metody georadarowej z techniką GPS oraz zrobotyzowanymi tachimetrami elektronicznymi.

Zajęcia dydaktyczne i szkolenia:

Prowadzę wykłady i laboratoria z przedmiotu elektroniczna technika pomiarowa na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Byłem opiekunem 3 prac inżynierskich w roku akademickim 2010/11.

PWSTE w Jarosławiu jest jedynym moim miejscem pracy.

W poprzednim miejscu pracy (AGH w Krakowie, do 2007 r.) prowadziłem między innymi ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne i projektowe oraz wykłady z przedmiotów: geodezja inżynieryjna, pomiary specjalne, zaawansowane technologie pomiarów inżynierskich, geodezja i fotogrametria, technika radarowa i termowizyjna w geodezji i pomiarach inżynierskich. Byłem opiekunem około 150 prac magisterskich i inżynierskich.

Pełniłem obowiązki jurora – 30 krotnie – w finałach centralnych, corocznych Ogólnopolskich Olimpiadach i Konkursach Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

Spośród szkoleń ukończyłem m.in.: roczne szkolenie pedagogiczne dla nauczycieli akademickich, staże zawodowe w kraju i za granicą, studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości(1994), specjalistyczne szkolenie z zakresu zastosowań aparatury i metody georadarowej w Szwecji(2002).

Prace naukowe:

Brałem udział w badaniach własnych i statutowych, pracach naukowo-badawczych i ekspertyzach dla potrzeb przemysłu, w pracach przy realizacji grantów. Byłem wykonawcą grantu aparaturowego (2001) i wykonawcą 3-letniego grantu (2004-2007). Doktorat uzyskałem w 1974 r. w AGH.

Publikacje:Jestem autorem lub współautorem: skryptu uczelnianego AGH, 3 podręczników akademickich, 2 patentów, 62 prac opublikowanych, 2 wytycznych technicznych jako załączników do instrukcji geodezyjnych o zasięgu ogólnopolskim.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki