fbpx
cichocinski_p

dr hab. inż. Piotr Cichociński

Profesor wizytujący
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii
Od ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w roku 1993 jestem zatrudniony w Katedrze Informacji o Terenie (obecnie Geomatyki) tego Wydziału. Prowadzę zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz badania naukowe z zakresu zastosowań systemów informacji geograficznej. Jestem autorem i współautorem ponad pięćdziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z tej dziedziny. Byłem promotorem i recenzentem kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich, obronionych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

W roku 2000 obroniłem pracę doktorską i otrzymałem stopień doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, a następnie zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta. W pracy doktorskiej zatytułowanej „Model dynamicznego kształtowania zbiorów danych w Systemach Informacji Przestrzennej” zaproponowałem algorytmy przekształceń zbiorów danych przestrzennych w zależności od skali opracowania oraz przedstawiłem wyniki działania ich implementacji w systemie ARC/INFO.

W chwili obecnej głównym obszarem moich zainteresowań jest badanie możliwości wykorzystania systemów informacji geograficznej oraz metod geostatystyki do wspomagania procesu wyceny nieruchomości, a szczególnie powszechnej taksacji, do przeprowadzenia której trwają w Polsce przygotowania. Wyniki zrealizowanych w tym zakresie prac przedstawiłem w wydanej w roku 2010 rozprawie habilitacyjnej zatytułowanej „Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych w systemach informacji geograficznej, z uwzględnieniem metod geostatystyki”.

Ponadto interesuję się takimi zagadnieniami jak: normalizacja w zakresie systemów informacji geograficznej, projektowanie baz danych przestrzennych, wolne oprogramowanie i otwarte standardy w geomatyce.

Od roku 2001 jestem reprezentantem Akademii Górniczo-Hutniczej w pracach Komitetu Technicznego nr 297 ds. Informacji Geograficznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który odpowiada za przygotowanie Polskich Norm z tej dziedziny.
Jestem jednym z głównych współautorów i współorganizatorów prowadzonych od roku 2004 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Studiów Podyplomowych w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

1 października 2009 r. podjąłem dodatkową pracę na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki