fbpx
zaslepka-our-team

Dr inż. Tomasz Pirowski

Starszy wykładowca
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii
Zagadnienia:

Teledetekcja, Systemy Informacji Geograficznej.

Obszar zainteresowań:

Przetwarzanie wielospektralnych obrazów satelitarnych, fotointerpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych, integracja danych obrazowych, analizy przestrzenne na rastrowym modelu danych, wspomaganie decyzji w GIS, GIS w biznesie.

Zatrudnienie:

AGH Kraków (od 2005 roku)
Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska
Adiunkt

Prowadzenie zajęć z przedmiotów:

 • zarys fotogrametrii i teledetekcji;
 • teledetekcja;
 • metody teledetekcyjne w monitoringu środowiska;
 • systemy informacji terenowej;
 • systemy informacji geograficznej;
 • zaawansowane zastosowania GIS;
 • teledetekcja w inżynierii środowiska;
 • GIS i kartografia cyfrowa;
 • fakultet: integracja danych przestrzennych.

Praca naukowa:

Luty 2005 – doktorat.

 • Rozprawa doktorska: Ocena przydatności metod integracji zobrazowań teledetekcyjnych pozyskiwanych różnymi sensorami.
 • Tytuł: doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynierii środowiska o specjalności teledetekcyjny monitoring środowiska oraz systemy informacji geograficznej.

Wybrane projekty badawcze (wykaz chronologiczny):

Wyznaczenie obszarów nadmiernie uwilgotnionych na wybranym terenie dotkniętym powodzią w 1997 roku na podstawie zdjęć satelitarnych

Projekt badawczy-rozwojowy KBN nr 9T 12E 03015

Realizacja 01.06.1998 – 31.05.2000
Kierownik projektu dr hab. inż. Stanisław Mularz
Pozostali autorzy Andrzej Ciołkosz, Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, maria Gruszczyńska, Beata Hejmanowska, Krystian Pyka
Osoby współpracujące Beata Hejmanowska, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski
Słowa kluczowe powódź, teledetekcja satelitarna, teren popowodziowy, wilgotność gruntu

Wykorzystanie naziemnych pomiarów spektrometrycznych do kalibracji hiperspektralnych zobrazowań lotniczych i satelitarnych na przykładzie rekultywowanego obszaru Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego

Projekt naukowy KBN 9T12E005-25

Realizacja 2003-2004
Kierownik projektu dr inż. Beata Hejmanowska
Pozostali autorzy Stanisław Mularz, Tadeusz Gołda, Ewa Głowienka, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski
Słowa kluczowe zobrazowania hiperspektralne, teledetekcja, monitoring obszarów pogórniczych

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Stalowowolskim w aspekcie możliwości jego wykorzystania przez samorządową administrację zespoloną

Projekt celowy KBN nr 10T12001200C/5075

Realizacja 01.04.2001 – 31.12.2002
Wykonawca Powiat Stalowowolski
Realizator Beata Hejmanowska (koordynator), Władysław Mierzwa, Krystian Pyka, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski
Słowa kluczowe Kataster, GIS, ortofotomapa, teledetekcja, administarcja publiczna

Airborne spectrometry for abandoned mine site classification and environmental monitoring at the Machów sulphur mine district in Poland. Podprojekt: HS2002-PL4 w ramach tematu badawczego UE pt. HySens – DAIS/ROSIS Imaging Spectrometers at DLR. HS2002-PL4

Projekt naukowy UE HPRI-CT-1999-00075, podprojekt: HS2002-PL4

Realizacja 2002
Kierownik projektu Beata Hejmanowska
Pozostali autorzy Stanisław Mularz, Tadeusz Gołda, Ewa Głowienka, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski, Christian Fischer
Słowa kluczowe zobrazowania hiperspektralne, DAIS, kopalnia siarki

Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych

Projekt naukowy KBN nr 8T 12B 03121

Realizacja 31.08.2001 – 30.04.2003
Jednostka wykonująca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków Kierownik projektu: dr inż. Wiesław Bujakowski
Pozostali autorzy Aleksander Garlicki, Jadwiga Jarzyna, Krystian Pyka, Tomasz Czerwiński, Stanisław Mularz, Radosław Tarkowski
Osoby współpracujące Tomasz Pirowski
Słowa kluczowe energia geotermiczna, wysad solny

Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania szaty roślinnej w krajobrazie rolniczym – studium geoekologiczne dla Płaskowyżu Proszowickiego z zastosowaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS)

Projekt naukowy KBN P 6 PO4G 072 20

Realizacja 01.03.2001 – 30.06.2004
Jednostka wykonująca Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki, Kraków
Kierownik projektu dr hab. Krystyna Danuta Towpasz
Pozostali autorzy Marian Drużkowski, Małgorzata Kotańska, Józef Mitka, Helena Trzcińska-Tacik
Osoby współpracujące Krystian Pyka, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski
Słowa kluczowe ekologia roślin, botanika rolnicza, krajobraz rolniczy, Geograficzny System Informacyjny (GIS)

Rozpoznanie geotermicznej anomalii w strefie nasunięcia karpackiego w rejonie Tarnów – Łękawica

Projekt naukowy KBN Nr 4T 12B 04928

Realizacja 2005-2008
Jednostka wykonująca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków
Kierownik projektu dr inż. Wiesław Bujakowski
Pozostali autorzy (z ZFiIT) dr hab. inż. S. Mularz, prof. AGH; dr inż. Tomasz Pirowski, dr inż. Wojciech Drzewiecki
Słowa kluczowe energia geotermiczna, wysad solny, nasunięcie karpackie

Modelowanie wpływu zmian użytkowania na wielkość ładunku osadów potencjalnie akumulowanych w zbiornikach retencyjnych z wykorzystaniem wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych i systemów informacji geograficznej (2006-2010)

Projekt naukowy MN i SW: N520 021 31/2970

Realizacja 2007-2010
Kierownik projektu prof. dr inż. Stanisław Mularz (do marca 2008); dr inż. Tomasz Pirowski
Pozostali autorzy dr inż. Wojciech Drzewiecki, prof. dr hab. Stanisław Twardy, dr inż. Marek Kopacz
Słowa kluczowe teledetekcyjny monitoring zmian użytkowania terenu, zbiorniki retencyjne, modelowanie erozji

 

Publikacje:Wybrane publikacje naukowe (wykaz chronologiczny):

 1. Drzewiecki W., Hejmanowska B., Pirowski T., „Przykładowe analizy przestrzenne w oparciu o Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego KAWK” – Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 9, Olsztyn 1999.
 2. Drzewiecki W., Mularz S., Pirowski T., „Generowanie map spadków i ekspozycji pod nadzorem różnych systemów GIS” – Geodezja, Tom 5, Zeszyt 1, Kraków 1999.
 3. Mularz S., Drzewiecki W., Pirowski T., „Merging Landsat TM images and airborne photographs for monitoring of open-cast mine area” – XIX Kongres ISPRS, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Amsterdam 2000.
 4. Pirowski T., Drzewiecki W., „Wybrane problemy modelowania przestrzennych interakcji zachowań konsumentów z wykorzystaniem GIS” – Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 10, Kraków 2000.
 5. Mularz S., Drzewiecki W., Pirowski T., „Thematic information content assessment of aerial and satellite data fusion”, – Cadastre, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives. Proceedings of 2-nd International Conference, October 17-19, 2000, Lviv, National University „Lvivska Polytechnica”.
 6. Mularz S., Pirowski T., “Monitoring kopalni odkrywkowych”, Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji, Wysowa 2001.
 7. Pirowski T., „Integracja danych satelitarnych LANDSAT 7 ETM+ i IRS PAN”, Targi GEA, Kraków 2004.
 8. Mularz S., Drzewiecki W., Hejmanowska B., Pirowski T.: Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do badania procesu akumulacji zanieczyszczeń w rejonie Zbiornika Dobczyckiego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006.
 9. Mularz S., Pirowski T.: Aspekty metodyczne integracji danych teledetekcyjnych w oparciu o metodę IHS i jej modyfikacje, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006; Pirowski T.: Integracja danych teledetekcyjnych pochodzących z różnych sensorów – propozycja kompleksowej oceny scalonych obrazów, Geoinformatica Polonika, Kraków 2006.
 10. Pirowski T., Tokarczyk R.: Badanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przykładzie Minolty Dynax 5D, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006.
 11. Pirowski T., Bobek G.: Podwyższanie rozdzielczości przestrzennej obrazów wielospektralnych IKONOS – statystyczne i wizualne porównanie wyników otrzymanych różnymi formułami. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007.
 12. Mularz S., Drzewiecki W., Pirowski T. 2007: Współczesne metody rejestracji krajobrazu, Roczniki Geomatyki, Tom V, Zeszyt 8.
 13. Mularz S., Drzewiecki W., Pirowski T.: Teledetekcyjny monitoring anomalii geotermicznej Łękawica-Zawada z wykorzystaniem satelitarnych danych obrazowych (rozdział w ramach monografii pt. Rozpoznanie geotermicznej anomalii w strefie nasunięcia karpackiego w rejonie Tarnów-Łękawica); Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2007.
 14. Pirowski T.: Ranking metod integracji obrazów teledetekcyjnych o różnej rozdzielczości – ocena formalna scalenia danych Landsat TM i IRS-PAN; Archiwum Fotogrametrii i Teledetetekcji vol. 20; Kraków 2009.
 15. Pirowski T., Baran J., Dzień M.: Initial Evaluation of Fuzed Satellite Images Aplicability to Vectorisation and Classification. Geomatics and Environmental Engineering, AGH Quarterly, Vol. 3, No4, Cracow 2009, p. 65-77.
 16. Pirowski T., Ranking metod integracji obrazów teledetekcyjnych o różnej rozdzielczości – ocena walorów fotointerpretacyjnych scalenia danych Landsat TM i IRS-PAN, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 21, Wrocław 2010 (w druku).
 17. Boroń A., Borowiec M., Pirowski T.: Fotoplany rozwinięć trudnodostępnych polichromii bizantyńskich w absydzie katedry w Sandomierzu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 21, Wrocław 2010 (w druku).

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki