fbpx
schabowski_j

Prof. dr hab. n. med. Janusz Schabowski

Profesor wizytujący
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Nauk o Zdrowiu
Funkcja: Kierownik Zakładu Nauk o Zdrowiu

 

Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, gastroenterologii, pełni obowiązki biegłego sądowego z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii, posiada Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Endoskopii.

Praca naukowa:

Pracę w Jarosławiu rozpoczął 21.09.2005 r. w Instytucie Pielęgniarstwa (obecnie Instytut Ochrony Zdrowia) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna) im ks. Bronisława Markiewicza, na stanowisku profesora wizytującego, a 18.11.2005 r. został powołany na kierownika Zakładu Nauk Klinicznych (obecnie Zakład Nauk o Zdrowiu).

W 1976 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 1997 – stopień doktora habilitowanego na Wydziale Lekarskim UM w Lublinie, a w 2005 został profesorem tytularnym.

Jest autorem lub współautorem 230 prac naukowych opublikowanych w indeksowanych czasopismach polskich i zagranicznych (128 publikacji, 82 komunikatów zjazdowych, 20 opracowań o charakterze raportów, ekspertyz). Był kierownikiem 12 wieloletnich grantów naukowych. Promotor ponad 150 prac licencjackich, 11 prac magisterskich, 6 prac doktorskich. Opiekun pracy habilitacyjnej. Wielokrotnie recenzował prace doktorskie, prace i dorobek do habilitacji, praca na stopień profesora. Jest recenzentem wielu czasopism medycznych i monografii. Był wielokrotnie kierownikiem naukowym kursów atestacyjnych z medycyny ogólnej i rodzinnej, przewodniczył pracom komisji egzaminacyjnych, jak również był kierownikiem specjalizacji kilkunastu lekarzy na I i II stopień z chorób wewnętrznych.

Aktywnie uczestniczy w życiu Towarzystw Naukowych w Polsce i za granicą, prezentował prace na 21 zjazdach zagranicznych. Wielokrotnie organizował lub był współorganizatorem konferencji naukowych, w tym konferencji międzynarodowych, przewodniczył sesjom. Wygłosił ponad 100 referatów i wykładów na posiedzeniach: Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Diabetologii, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Parazytologii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej i Środowiskowej, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Medycyny Ogólnej i Środowiskowej, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Główne kierunki prowadzonych badań:

Choroba wrzodowa i zespoły poresekcyjne, choroba refluksowa przełyku, metabolizm pierwiastków mineralnych i śladowych, problemy w podstawowej opiece zdrowotnej, pasożyty przewodu pokarmowego, sanatoryjne leczenie w Polańczyku, wpływ alkoholu na zdrowie, infekcja Helicobacter pylori, epidemiologia i uwarunkowania cukrzycy.

Był członkiem Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, konsultantem Wojewódzkim ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego Rolników w Lublinie,  Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej IMW. Jest współzałożycielem Polsko-Francuskiego Towarzystwa Lekarskiego „Przyjaźń – Zdrowie – Polska” i współorganizatorem konferencji naukowych w Lublinie w Nantes. Był założycielem i jest przewodniczącym Komisji Bioetycznej IMW. Jest również założycielem i prezesem Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, członkiem Zarządu Głównego PTMR.

Jest członkiem Rady Redakcyjnej: Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Forum Medycyny Rodzinnej, Skalpel i Medycyna, Medycyny Ogólnej.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki