fbpx
zaslepka-our-team

Prof. zw. dr hab. Nikodem Grankowski

Profesor wizytujący
Zakład Nauk o Zdrowiu
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Kosmetologii

Kariera zawodowa i pełnione funkcje:

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek mikrobiologia). Po kończeniu studiów praca przez 2 lata w Wytwórni Surowic i Szczepionek w Lublinie. Następnie, angaż na stanowisko asystenta w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej UMCS, gdzie prowadzone były badania dotyczące mechanizmu biosyntezy białka w komórce. Uzyskane wyniki zaowocowały pracą doktorską ze spec. biochemicznej. Tematyka badań była kontynuowana przez kolejne lata, co umożliwiło uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie biochemii na podstawie rozprawy zatytułowanej: „Fosforylacja jako proces modyfikacji chemicznej a zmiany aktywności biologicznej aparatu translacyjnego Eukariota”.

Pracując w UMCS przechodził wszystkie szczeble kariery naukowej, od asystenta do tytułu naukowego profesora, nadanego w roku 1993 przez Prezydenta RP. W tym czasie pełnił następujące funkcje: Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej, Dyrektor Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii, Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne obejmowały: ćwiczenia, pracownie, seminaria i wykłady ze studentami biologii, mikrobiologii, biochemii oraz biotechnologii.

Od roku 2008 pracuje w PWSTE w Jarosławiu jako profesor wizytujący, prowadząc zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek pielęgniarstwo oraz kosmetologia. Od dwóch kadencji jest członkiem Senatu PWSTE.

Osiągnięcia naukowe i wyróżnienia:

Dorobek naukowy obejmuje ponad 120 prac. W zdecydowanej większości są to prace publikowane w czasopismach zagranicznych o wysokim tzw. Impact Factor. Dotyczą one głównie struktury i funkcji centrum biosyntezy białka w komórce jakim jest rybosom.

Pracując w UMCS odbył szereg naukowych staży zagranicznych: Instytut Semmelweis’a w Budapeszcie, Instytut Biochemii Akademii Nauk dawnej NRD, Clayton Foundation Biochemical Institute – University of Texas (USA), University of California (Riverside – USA), Human Genetik Institute (Niemcy), trwających w sumie około 5-ciu lat.

Ostatnie lata pracy wiążą się z badaniami nad opracowaniem szczepionki chroniącej ludzi przed jedną z najgroźniejszych chorób tropikalnych jaką jest malaria. Wyniki tych prac uzyskały już patent krajowy. Na ukończeniu jest procedura przyznania patentu europejskiego (EPO). Badania te zostały wyróżnione prestiżową Nagrodą Naukową im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz były nominowane do dorocznej (2012r.) nagrody Naukowe Odkrycie Roku w plebiscycie czasopism National Geographic oraz Focus.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki