fbpx

Pielęgniarstwo

Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie ogłasza nabór
NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO,
realizowane przy współpracy z PWSTE w Jarosławiu.

Absolwenci otrzymują DYPLOM MAGISTRA PIELĘGNIARSTWA
wydawany przez Collegium Masoviense – Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

TRYBY NIESTACJONARNY

PRAKTYCZNY PROFIL

4 SEMESTRY

ROZBUDOWANY PROGRAM

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą być realizowane przez studenta we wszystkich podmiotach leczniczych, z którymi Uczelnia ma zawarte umowy, co pozwala studentowi na wybór placówki najbliższych jego miejscu zamieszkania.

UKOŃCZENIE STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie wszelkich zaliczeń przewidzianych w planie studiów, złożenie w terminie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu magisterskiego.

Przyjęcia na studnia odbywają się bez egzaminu wstępnego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decydować będzie kolejność złożenia kompletnych dokumentów i wniesienia stosownych opłat. O przyjęciu na studia Uczelnia zawiadamia pisemnie lub elektronicznie. O terminie wpłaty wpisowego oraz harmonogramie wpłat rat czesnego Uczelnia poinformuje w odrębnym piśmie przesłanym do studenta. Każdy student otrzyma indywidualne konto studenta, na które należy dokonywać wpłat (TYLKO NA TO KONTO).
Kandydaci na studia w roku akademickim 2017/2018 składają następujące dokumenty:
  • wniosek do Rektora Collegium Masoviense o przyjęcie na Uczelnię (www.cm.dvi.pl/rekrutacja/). Wniosek należy wypełnić elektronicznie. Przy składaniu dokumentów wniosek powinien być wydrukowany i podpisany,
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia,
  • kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) - oryginał do wglądu,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki Formularz do pobrania w sekretariacie Instytutu Ochrony Zdrowia - wystawione przez lekarza medycyny pracy,
  • 4 zdjęcia (37mm x 52mm bez nakrycia głowy na jasnym tle),
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Wpłatę w wysokości 100 zł należy przelać na konto uczelni nr 32 2030 0045 1110 0000 0199 3170 - dowód wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.
Koszt roku nauki wynosi 4950 zł.

Na studiach niestacjonarnych koszt nauki wynosi 4950 zł a czesne, w zależności od wy-branego systemu wnoszenia opłat wynosi: dla 12 rat po 420 zł; dla 10 rat po 495 zł; dwie raty po 2400 zł; a jednorazowo 4700 zł.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł (jednorazowa opłata przy składaniu dokumentów na Uczelnię) jest opłatą bezzwrotną.
Wpisowe w wysokości 300 zł jest opłatą jednorazową która wnoszona jest dopiero po przyjęciu na studia. Studentom wnoszącym opłaty za cały rok lub semestr studiów, przysługują rabaty. Szczegóły w umowie edukacyjnej.

Chcesz uzyskać tytuł magistra pielęgnarstwa?

Studia w Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie realizowane są przy współpracy z PWSTE!

Punkt rekrutacyjny

miejsce składania dokumentów

Punkt rekrutacyjny

godziny przyjęć studentów

Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
15:30 - 18:00
Środa
nieczynne
Czwartek
nieczynne
Piątek
7:30 - 14:00
Sobota (nieczynne w 2 sobotę m-ca)
9:00 - 12:00
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki