fbpx

Miejsce składania dokumentów

Adres

Punkt Rekrutacyjny
Centrum Obsługi Studentów (Budynek J-2, pok. 9)

Kampus PWSTE
ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław

Godziny przyjmowania dokumentów

8.00 - 15.30

Studia I stopnia

studia licencjackie i inżynierskie

1

Ankieta osobowa zgłoszenia kandydata (wydrukowana po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata na stronie internetowej https://irk2.pwste.edu.pl/pl/).

2

Poświadczenie świadectwa maturalnego w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939).

3

Dokument stwierdzający, że świadectwo uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

4

Na studia prowadzone w języku polskim – jeśli wymagane – kopia dokumentu (wraz z oryginałem do wglądu), potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez PWSTE w Jarosławiu.

5

Tłumaczenia przysięgłe na język polski świadectwa, legalizacji/apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) oraz ww. dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów, sporządzone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) - tłumaczone dokumenty mogą być również potwierdzone notarialnie.

6

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych (z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski).

7

Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy dla kierunków Pielęgniarstwo, Kosmetologia (skierowanie na badania kandydat otrzyma w Punkcie Rekrutacyjnym PWSTE w Jarosławiu).

8

Opłata rekrutacyjna (85 złotych) wniesiona na konto wskazane przez Uczelnię. Przeczytaj więcej o OPŁACIE REKRUTACYJNEJ.

9

W przypadku pochodzenia polskiego zaświadczenie wydane przez Konsula RP.

10

Poświadczona przez uczelnię kopia ważnej Karty Polaka (do wglądu) – jeśli kandydat posiada taki dokument.

11

Oświadczenie dla cudzoziemców dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.
OŚWIADCZENIE CUDZOZIEMCA DOT. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

12

W przypadku, gdy kandydat nie może pojawić się osobiście, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby. W tym celu kandydat ma obowiązek wypełnić zamieszczone poniżej formularze: PEŁNOMOCNICTWO (wypełnia opiekun prawny np. rodzic w przypadku niepełnoletności kandydata, gdy kandydat jest pełnoletni pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie) lub UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ.

Studia II stopnia

studia magisterskie

1

Ankieta osobowa zgłoszenia kandydata (wydrukowana po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata na stronie internetowej https://irk2.pwste.edu.pl/pl/).

2

Poświadczenie świadectwa maturalnego w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939).

3

Dokument stwierdzający, że świadectwo i dyplom szkoły wyższej uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo i dyplom szkoły wyższej.

4

Na studia prowadzone w języku polskim – jeśli wymagane – kopia dokumentu (wraz z oryginałem do wglądu), potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez PWSTE w Jarosławiu.

5

Tłumaczenia przysięgłe na język polski świadectwa i dyplomu szkoły wyższej, legalizacji/apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) oraz ww. dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów, sporządzone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) – tłumaczone dokumenty mogą być również potwierdzone notarialnie.

6

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych (z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski).

7

Opłata rekrutacyjna (85 złotych) wniesiona na konto wskazane przez Uczelnię. Przeczytaj więcej o OPŁACIE REKRUTACYJNEJ.

8

W przypadku pochodzenia polskiego zaświadczenie wydane przez Konsula RP.

9

Poświadczona przez uczelnię kopię ważnej Karty Polaka (do wglądu) – jeśli kandydat posiada taki dokument.

10

Oświadczenie dla cudzoziemców dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.
OŚWIADCZENIE CUDZOZIEMCA DOT. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

11

W przypadku, gdy kandydat nie może pojawić się osobiście, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby. W tym celu kandydat ma obowiązek wypełnić zamieszczone poniżej formularze: PEŁNOMOCNICTWO (wypełnia opiekun prawny np. rodzic w przypadku niepełnoletności kandydata, gdy kandydat jest pełnoletni pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie) lub UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ.

12

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki