Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Instytut Ekonomii i ZarządzaniaInstytut Ekonomii i Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 46 48
tel. 16 624 46 45 (sprawy studenckie)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Powołany w w październiku 2005 roku Instytut kształci studentów na studiach licencjackich w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na trzech kierunkach:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne (3 lata)
 • finanse i rachunkowość (3 lata)
 • zarządzanie (3 lata)

oraz na studiach II stopnia:

 • zarządzanie (2 lata)

Kształcenie

Kształcenie

Kierunek Zarządzanie I stopień

Specjalności:

 • zarządzanie logistyką i transportem
 • zarządzanie jakością i środowiskiem
 • zarządzanie nieruchomościami
 • zarządzanie firmą
 • menedżer produktu

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów I stopnia kierunku zarządzanie posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Rozwija postawy przedsiębiorcze oraz umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania różnego rodzaju modeli. Umie skutecznie komunikować się, negocjować oraz pracować w zespole. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika zarządzania w przedsiębiorstwach, a także prowadzenie własnej działalności. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunek Zarządzanie II stopień

Specjalności:

 • zarządzanie w administracji państwowej i samorządowej
 • zarządzanie bezpieczeństwem 
 • zarządzanie finansami 
 • zarządzanie marketingiem i sprzedażą
 • zarządzanie projektami
 • ekonomia menedżerska

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów II stopnia kierunku zarządzanie ma kompleksową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym oraz prawnym. Posiada umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk (procesów) ekonomicznych, psychospołecznych oraz organizacyjnych, jak również podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Potrafi skutecznie komunikować się, negocjować oraz organizować pracę zespołową i kierować zespołami. Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów, doradców i konsultantów w organizacjach  o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent II stopnia kierunku zarządzanie uzyskuje tytuł zawodowy magistra i jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach III stopnia.

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunek Finanse i rachunkowość

Specjalności:

 • rachunkowość i audyt wewnętrzny
 • finanse przedsiębiorstw i controlling
 • bankowość i ubezpieczenia

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów I stopnia kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów publicznych, rynku kapitałowego, systemu podatkowego, bankowości, finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, rachunkowości i ubezpieczeń. Potrafi dokonać analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Rozumie przyczyny i konsekwencje występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro - i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Umie znajdować i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na rynku krajowym i międzynarodowym. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku finanse i rachunkowość uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności:

 • służby specjalne i policyjne
 • ochrona osób i mienia
 • bezpieczeństwo granic państwa
 • wojsko w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów I stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Wykazuje się znajomością podziału władzy w państwie oraz zadań i zasad funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowania i roli administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.  Odznacza się umiejętnościami: kierowania zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Kierunkowe efekty kształcenia

Dziekanat

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych zapraszamy w sprawach studenckich oraz rekrutacji do Centrum Obsługi Studentów budynek J2 pokój nr 5. Telefon 16 624 46 46 lub 16 624 46 45 (kierownik). Godziny przyjęć :

 • poniedziałek nieczynne
 • wtorek 9-17
 • środa 9-17
 • czwartek 9-14
 • piątek 9-14
 • soboty zjazdowe 8-12

Dyrekcja Instytutu przyjmuje osoby niepełnosprawne - wtorek 13.00 - 13.45.

Pracownicy Dziekanatu:

 • Starszy Specjalista administracyjny – mgr Lidia Kępka
 • Starszy Specjalista administracyjny – mgr Marta Kondrat
 • Starszy Specjalista administracyjny – mgr Tomasz Staszewski

 

FORMULARZE

ikona pobierz

Wniosek do Dyrektora Instytutu
(DOC - 28 KB)

 

 

 
ikona pobierz

Wniosek do JM Rektora
(DOC - 29 KB)

 
ikona pobierz

Obiegówka - studia stacjonarne
(DOC - 27KB)

 
ikona pobierz

Obiegówka - studia niestacjonarne
(DOC - 28KB)

 

OBRONY

Zawartość poszczególnych elementów pracy:

Wstęp - (minimum 1 strona) powinien zawierać wprowadzenie, określenie celu pracy oraz zakres pracy, a także metodykę i charakterystykę literatury napisane w formie bezosobowej.

Rozdziały - powinny być tak skonstruowane, aby widoczny był podział pracy na 2 części: część teoretyczną oraz część empiryczną.

W części teoretycznej należy dokonać analizy literatury związanej z tematem pracy, natomiast w części empirycznej należy dokonać analizy materiałów firmy, organizacji, stanowiących przykład do realizacji tematu pracy lub zanalizować wyniki przeprowadzonych badań własnych.

Zakończenie - (minimum 1 strona) stanowi podsumowanie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków dotyczących omawianego tematu.

Bibliografia - powinna zawierać zestaw literatury wykorzystanej przy opracowaniu pracy. Bibliografię można podzielić na pozycje książkowe, czasopisma, akty prawne, strony internetowe itp.

Spis tabel, wykresów, schematów, itd. - może być stosowany łącznie (w przypadku małej liczby tabel, wykresów, itd.) lub oddzielnie (w przypadku dużej liczby tabel, wykresów, itd.)

Aneks - zawiera załączniki (np. Załącznik 1. Kwestionariusz ankietowy), tabele z danymi mieszczące się na kilku stronach, ilustracje, przykładowe formularze, itp.

POBIERZ:

ikona pobierz

Obowiązki studenta związane z obroną pracy dyplomowej
(PDF - 27 KB)

 
ikona pobierz

Wymogi edytorskie pracy dyplomowej

 
ikona pobierz

Strona tytułowa

 
ikona pobierz

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - bezpieczeństwo wewnętrzne (WORD - 33 KB)

 
ikona pobierz

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - finanse i rachunkowość (WORD - 40 KB)

 
ikona pobierz

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - zarządzanie I stopnia (WORD - 36 KB)

 
ikona pobierz

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - zarządzanie II stopnia (WORD - 35 KB)

 
ikona pobierz

Zasady i organizacja egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia w Instytucie Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu

 
ikona pobierz

Egzamin dyplomowy (Regulamin studiów - 1,41 MB)

 

 

 

 
ikona pobierz

Regulamin antyplagiatowy

 

 

 

Treść oswiadczenia na stronę pracy dyplomowej dostępna jest tutaj.

Studia

Jakość kształcenia - do pobrania dokumenty: Działania Instytutu Ekonomii i Zarządzania oraz Wyniki ankietyzacji.

 Zobacz także:

ikona pobierz

Opiekunowie grup
(WORD - 52,5 KB)

 
ikona pobierz

Zjazdy na studiach niestacjonarnych
(PDF - 64KB)

 
ikona pobierz

Regulamin studiów (PDF 1,8 MB)

 
ikona pobierz

Regulamin praktyk

 

Kadra

DYREKCJA Instytutu:

 • Dyrektor Instytutu – dr Tatiana Kożak-Siara
 • Za-ca Dyrektora Instytutu – doc. dr inż. Elżbieta Wolanin-Jarosz
 • Za-ca Dyrektora Instytutu – dr Jolanta Wojtowicz-Żygadło

Instytut Ekonomii i Zarządzania w swojej strukturze organizacyjnej skupia trzy zakłady realizujące podstawowe cele z zakresu prowadzonych kierunków:

 • Zakład Ekonomiki i Zarządzania
 • Zakład Rachunkowości i Finansów
 • Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem Wewnętrznym

Zakład EkonomiKi i ZARZĄDZANIA

Pracownicy Zakładu:

 • prof. nadzw. dr hab. Roman Fedan – Kierownik Zakładu
 • prof. dr hab. Andrzej Szromnik
 • prof. dr hab. Bohdan Mizyuk
 • dr hab. inż. Grzegorz Ślusarz• dr hab. inż. Stanisław Popek
 • doc. dr inż. Stanisław Gemra
 • doc. dr inż. Elżbieta Wolanin-Jarosz
 • doc. dr Róża Weryńska-Bieniasz
 • dr inż. Katarzyna Kucab-Bąk
 • dr inż. Lucyna Szczygieł
 • dr Dariusz Kłak
 • dr Andrzej Olak
 • dr Jolanta Wojtowicz-Żygadło
 • mgr Janusz Szura

Zakład rachunkowości i finansów

Pracownicy Zakładu:

 • prof. nadzw. dr hab. Peter Adamisin – Kierownik Zakładu
 • prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Chapcakova
 • dr hab. Andrzej Jaki
 • dr hab. Jarosław Kaczmarek
 • dr inż. Jerzy Dydenko
 • dr inż. Ryszard Pukała
 • dr Zdzisława Gawrońska
 • dr Tatiana Kożak-Siara
 • dr Piotr Litwa
 • dr Tomasz Rojek
 • dr Marek Uryniak
 • dr Małgorzata Wilczyńska
 • mgr Wojciech Chrobak

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem Wewnętrznym

Pracownicy Zakładu:

 • dr inż. Barbara Kłak– Kierownik Zakładu
 • prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Bąk
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski
 • dr hab. Kamil Kardis
 • dr hab. Andrzej Olejko
 • dr hab. Rafał Sura
 • dr hab. Leon Szot
 • dr Piotr Kozłowski
 • dr Krzysztof Pobuta
 • dr Katarzyna Rawska
 • mgr Grzegorz Torbiczuk
 • mgr Aleksander Zawadzki

 KONSULTACJE

Koła Naukowe

Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „Kapitał”

Naukowe Koło „Kapitał” działa od 28 kwietnia 2011 r., a jego opiekunem jest dr Tatiana Kożak-Siara. W ramach koła funkcjonuje: Klub Praktyków oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Studenckie serca”. Głównymi założeniami koła jest pogłębianie wiedzy z dziedziny rachunkowości i finansów, wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, efektywna współpraca ze środowiskiem praktyków, szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami zagranicznymi oraz udział w zadaniach Instytutu EiZ i Uczelni.

Koło zorganizowało m.in. warsztaty z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim we współpracy z trenerami HR z Lear Corporation Poland II; wywiady z serii „Jak rozliczysz się z Fiskusem” - wywiad radiowy przygotowany przez członków Koła z Panią Kierownik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu; Międzynarodowe seminarium Naukowe „Współczesne problemy rachunkowości, analizy i audytu” we współpracy z Lwowskim Instytutem Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy; konkurs ”Jestem przedsiębiorczy” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego; Spotkania Klubu Praktyków; akcję zbiórki krwi wśród studentów i mieszkańców miasta w ramach Klubu Honorowych Dawców Krwi „Studenckie serca”.

Ponadto członkowie koła uczestniczyli w międzynarodowym seminarium studentów i młodych pracowników nauki we Lwowie w Lwowskim Instytucie Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy z wystąpieniami nt. „Międzynarodowe standardy rachunkowości”, „Polityka rachunkowości”, „Ubezpieczenia” - wystąpienia studentów; w wykładzie otwartym nt. „Kapitał intelektualny i jego wycena” organizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie; w akcji „Ratujmy cmentarze” zorganizowanej przez PWSTE w Jarosławiu.

Studenckie Koło Naukowe „Focus”

Studenckie Koło Naukowe „Focus” zostało utworzone 07.04.2006 roku pod nazwą Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu. Opiekunem Koła byli wówczas: doc. dr inż. Elżbieta Wolanin-Jarosz, mgr Wojciech Chrobak. Obecnie funkcję tę pełnią doc. dr inż. Elżbieta Wolanin-Jarosz oraz dr inż. Lucyna Szczygieł. Struktura koła obejmuje Sekcję Gospodarki Nieruchomościami „Kataster”.

Celem koła jest przede wszystkim zachęcenie studentów do przejawiania wszelkich form aktywności około - i pozanaukowej, inicjowanie i wspieranie samopomocy studenckiej, współpraca z samorządami z innych uczelni oraz z organizacjami studenckimi, organizowanie akcji charytatywnych, imprez studenckich, konferencji naukowych.

Członkowie Koła zorganizowali m.in.: Forum Przedsiębiorczości (II edycje), konferencje: „Działalność zawodowa i uwarunkowania rozwoju runku nieruchomości w Polsce”, „Droga do samodzielności finansowej”, „Rynek nieruchomości jako obszar działalności: pośrednika, zarządcy, doradcy i inwestora”, Międzynarodową Studencką Konferencję Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki we współpracy z KN „Kapitał”, I Sympozjum Naukowe z zakresu finansów, bankowości i rachunkowości, Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Europa – Ukraina - Polska, Bezpieczeństwo i Współpraca”, Warsztaty: „Jak odnaleźć się na rynku pracy”, „Autoprezentacja”, konkursy: „Wygraj płatny staż” w Lear Corporation”, „Jestem przedsiębiorczy”, Międzynarodowa Studencka. Brali również udział w akcjach o charakterze charytatywnym np. „Mikołaj w jarosławskim szpitalu na oddziale dziecięcym”, „Energicznie chrońmy środowisko”, „Nakrętki dla Marysieńki”, „Studenckie serca”, „Oddaj krew uratuj życie”.

Koło Naukowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Przy kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne funkcjonuje Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powstało ono 28.11.2012 roku. Opiekunem koła była wówczas dr Alicja Kłos, natomiast obecnie jest nim dr hab. Zbigniew Ciekanowski.

 

Główne cele koła to rozwijanie zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom Koła Naukowego warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru nauk bezpieczeństwa wewnętrznego oraz kierunków pokrewnych; organizowanie spotkań, wykładów, konferencji, konkursów, warsztatów dla studentów PWSTE oraz jednostek współpracujących z kołem; doskonalenie form i metod pracy naukowej jej członków, kierowania i zarządzania poprzez pracę w zespole; inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o siłach i służbach specjalnych oraz dziedzin pokrewnych; wspieranie działań na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej bezpieczeństwa; wykształcenia postaw patriotycznych; szkolenia dla studentów pozwalające nabyć umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Koło zorganizowało dotychczas Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Kaliber" i „Europeistów" nt. „Europa - Ukraina – Polska - Bezpieczeństwo i Współpraca”. Sympozjum stanowiło próbę zawiązania współpracy z ukraińskimi Kołami Naukowymi. Uczestniczyło również w warsztatach strzelniczych, dotyczących zasad bezpiecznego obchodzenia się z wiatrówką oraz obsługi broni.

 

ikona linkWięcej zdjęć - zapraszamy do Galerii

Naukowe Koło „Kapitał” działa od 28 kwietnia 2011 r., a jego opiekunem jest
dr Tatiana Kożak-Siara. W ramach koła funkcjonuje: Klub Praktyków oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Studenckie serca”. Głównymi założeniami koła jest pogłębianie wiedzy z dziedziny rachunkowości i finansów, wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, efektywna współpraca ze środowiskiem praktyków, szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami zagranicznymi oraz udział w zadaniach Instytutu EiZ i Uczelni.

Koło zorganizowało m.in. warsztaty z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim we współpracy z trenerami HR z Lear Corporation Poland II; wywiady z serii „Jak rozliczysz się z Fiskusem” - wywiad radiowy przygotowany przez członków Koła z Panią Kierownik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu; Międzynarodowe seminarium Naukowe „Współczesne problemy rachunkowości, analizy i audytu” we współpracy z Lwowskim Instytutem Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy; konkurs ”Jestem przedsiębiorczy” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego; Spotkania Klubu Praktyków; akcję zbiórki krwi wśród studentów i mieszkańców miasta w ramach Klubu Honorowych Dawców Krwi „Studenckie serca”.

Ponadto członkowie koła uczestniczyli w międzynarodowym seminarium studentów i młodych pracowników nauki we Lwowie w Lwowskim Instytucie Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy z wystąpieniami nt. „Międzynarodowe standardy rachunkowości”, „Polityka rachunkowości”, „Ubezpieczenia” - wystąpienia studentów; w wykładzie otwartym nt. „Kapitał intelektualny i jego wycena” organizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie; w akcji „Ratujmy cmentarze” zorganizowanej przez PWSTE w Jarosławiu.

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław