Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony ZdrowiaInstytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
tel. / fax 16 624 46 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 4780 godzin, z których 2300 godzin przeznaczono na kształcenie praktyczne - zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Powstanie i rozwój Instytutu

Instytut Ochrony Zdrowia został powołany w 2002 roku, choć początkowo funkcjonował pod nazwą Instytutu Pielęgniarstwa.

Kształcenie w specjalności pielęgniarstwo w naszej Uczelni rozpoczęło się w roku akademickim 2002/2003. Wniosek na specjalność pielęgniarstwo utworzyła wraz z pracownikami Medycznego Studium Zawodowego w Jarosławiu dr Irena Brukwicka.

Pokłosiem wszelkich starań na rzecz uruchomienia nowej specjalności była decyzja MENiS z dnia 28 maja 2002 roku o nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów wyższych specjalności pielęgniarstwo.

W roku akademickim 2002/2003 na stanowisko pierwszego Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa została powołana Pani Krystyna Komosińska Na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu została powołano mgr Aneta Ospelt - Bąk. Kształcenie rozpoczęło 242 studentów, w tym 119 na studiach dziennych oraz 123 na studiach zaocznych.

W roku 2003 złożono wniosek o udzielenie akredytacji. Zespół Wizytujący KRASzM, Minister Zdrowia Leszek Sikorski dnia 11 czerwca 2003 roku udzielił akredytacji dla specjalności kształcenia pielęgniarstwo na okres 3 lat.

Z dniem 1 września 2003 roku na stanowisko Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa została powołana Pani dr n. hum. Kazimiera Zahradniczek, a na stanowisko zastępcy Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa została powołana mgr Edyta Guty.

Kształcenie rozpoczęło 191 studentów, na studiach dziennych - 109 studentów, na studiach zaocznych - 82 studentów.

W kolejnym roku akademickim 2004/2005 kształcenie rozpoczęło 149 studentów, w tym: 67 studentów na studiach dziennych oraz 82 studentów na studiach zaocznych, tzw. pomostowych.

Odpowiadając na zainteresowanie ze strony pielęgniarek zostały uruchomione studia zaoczne tzw. pomostowe dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później - Typ A oraz dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych - Typ D.

Studia zaoczne zostały zorganizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych, posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

W styczniu 2004 roku pracownicy naukowi Instytutu Pielęgniarstwa rozpoczęli prace nad przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, dotyczącego zmiany specjalności pielęgniarstwo na kierunek pielęgniarstwo. Zwieńczeniem prowadzonych prac była decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 kwietnia 2005 roku o przyporządkowaniu specjalność zawodowej Pielęgniarstwo do kierunku studiów Pielęgniarstwo.

Dzięki przychylności Władz Uczelni Instytut posiada wyposażenie niezbędne do prawidłowej realizacji programów nauczania. Pracownie umiejętności pielęgniarskich oraz sale wykładowe zostały wyposażone w potrzebny sprzęt i materiały m.in.: fantomy do nauki czynności pielęgnacyjnych, fantomy pediatryczne, manekiny do ćwiczeń procedur klinicznych (cewnikowania, wlewów, resuscytacji) oraz różnego rodzaju modele, plansze, preparaty, mikroskopy, wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych z zakresu podstaw pielęgniarstwa, anatomii i fizjologii, patologii oraz genetyki.

Biblioteka Uczelniana jest wyposażana w fachową literaturę, m. in. w pozycje wydawane przez Wydawnictwo Czelej w Lublinie i Wydawnictwo Lekarskie PZWL w Warszawie, opracowane przez znanych i cenionych autorów z różnych środowisk akademickich, zajmujących się kształceniem zawodowym pielęgniarek. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów tradycyjnych, wykładów konwersatoryjnych, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. Ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne są prowadzone w 10-osobowych grupach. Planując organizację zajęć praktycznych zostały zawarte umowy z zakładami opieki zdrowotnej m.in. w Jarosławiu, Przeworsku, Przemyślu, Rzeszowie, Łańcucie, Lubaczowie. Udało się również pozyskać do współpracy pielęgniarki pracujące w tych zakładach, które przejęły do realizacji część zajęć praktycznych oraz całość praktyk zawodowych. Prowadząc działalność dydaktyczno-naukową pracownicy Instytutu Pielęgniarstwa organizują również konferencje oraz sympozja naukowo-szkoleniowe.

W ramach swojej działalności Instytut Pielęgniarstwa współpracuje również z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie i Przeworsku. W roku akademickim 2004/2005 Uchwałą Senatu naszej Uczelni uzupełniono plan nauczania na kierunku pielęgniarstwo do 4780 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 4600 godzin kształcenia zawodowego, tj. 2300 godzin kształcenia praktycznego i 2300 godzin kształcenia teoretycznego. Zmiany zostały potwierdzone przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

Ukończenie przez naszych absolwentów programu kształcenia, obejmującego 4780 godzin, umożliwia podjęcie przez nich starań o zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej, bez posiadanego stażu pracy. W czerwcu 2005 roku po raz pierwszy 129 osób przystąpiło do egzaminu dyplomowego: praktycznego i teoretycznego. Byli to pierwsi absolwenci po trzyletnim okresie kształcenia, którzy uzyskali tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Z dniem 1 września 2005 roku na stanowisko Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa została powołana Pani dr n. hum. Irena Brukwicka, pielęgniarka, dr nauk humanistycznych, natomiast na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa mgr Anna Lewandowska ( od 08.11.06 dr nauk med.) W roku akademickim 2005/2006 kształcenie rozpoczęło 151 studentów, w tym: 90 studentów na studiach dziennych oraz 61 studentów na studiach zaocznych, tzw. pomostowych, TYP A, C, D.

Wiedząc, że istota pracy pielęgniarki tkwi w trosce o najcenniejsze dla człowieka wartości - jego zdrowie i życie, jako priorytetowe uznajemy kształtowanie postaw etycznych oraz wysoką jakość wyników naszej pracy. Tym samym dajemy młodzieży możliwość zdobycia tak pięknego, a zarazem odpowiedzialnego zawodu.

Dziekanat

Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych zapraszamy w sprawach studenckich oraz rekrutacji do Centrum Obsługi Studentów - budynek J2 pokój nr 5. Telefon 16 624 46 46 lub 16 624 46 45 (kierownik). Godziny przyjęć :

 • poniedziałek nieczynne
 • wtorek 9-17
 • środa 9-17
 • czwartek 9-14
 • piątek 9-14
 • soboty zjazdowe 8-12

Nr konta: 48 1500 1634 1216 3002 5345 0000

Pracownicy:

mgr Małgorzata Szlęk

Kierunek Pielęgniarstwo

Regulaminy studiów i praktyk

ikona pobierzRegulamin kształcenia praktycznego (PDF - 237,35 KB)

Praktyki zawodowe

ikona pobierzDZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH - ANESTEZJOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO W STANIE ZAGROŻENIA ŻYCIA (WORD - 117 KB)

ikona pobierzDZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH - PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE (PDF - 98 KB)

Kształcenie

ikona pobierzKatalog przedmiotów - pielęgniarstwo 2014/2015 (PDF - 1,43 MB)

ikona pobierzSylabusy - pielęgniarstwo 2014/2015 (PDF - 5,63 MB)

ikona pobierzSylabusy - pielęgniarstwo 2015/2016 (PDF - 3,82 MB)

ikona pobierzSylabusy - pielęgniarstwo 2016/2017 (PDF)

 

Obrony

ikona pobierzRegulamin egzaminu dyplomowego (PDF - 163,17 KB)

ikona pobierzZakres materiału obowiązujący podczas egzaminu dyplomowego (PDF - 223,17 KB)

ikona pobierzWytyczne obowiązujące przy pisaniu pracy licencjackiej (PDF - 74 KB)

ikona pobierzZałącznik do wytycznych: Wzór strony tytułowej (WORD - 52 KB)

ikona pobierzWYMOGI DOTYCZĄCE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (PDF - 34,5 KB)

 

Treść oswiadczenia na stronę pracy dyplomowej dostępna jest tutaj.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa. Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Rolę pielęgniarki wyznaczają funkcje, w ramach których absolwent powinien być przygotowany do:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez:

 • rozpoznanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
 • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 • współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
 • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy,
 • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.

2. Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej przez:

 • ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia,
 • wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia,
 • uczenie jednostki, rodziny i grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia,
 • uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych.

3. Działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez:

 • współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych,
 • współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej,
 • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu.

4. Rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych przez:

 • stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgnowania, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej,
 • wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej,
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.

 

 

Kierunek Praca socjalna

Regulaminy studiów i praktyk

ikona pobierzRegulamin kształcenia praktycznego (PDF - 237,35 KB)

Praktyki zawodowe

ikona pobierzDZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH - OPIEKA PALIATYWNA (WORD - 109,5 KB)

Kształcenie

ikona pobierzKatalog przedmiotów - praca socjalna 2014/2015 (PDF - 1,51 MB)

Obrony

ikona pobierzRegulamin egzaminu dyplomowego (PDF - 163,17 KB)

ikona pobierzZakres materiału obowiązujący podczas egzaminu dyplomowego (PDF - 223,17 KB)

ikona pobierzWytyczne obowiązujące przy pisaniu pracy licencjackiej (PDF - 74 KB)

ikona pobierzZałącznik do wytycznych: Wzór strony tytułowej (WORD - 52 KB)

ikona pobierzWYMOGI DOTYCZĄCE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (PDF - 34,5 KB)

Sylwetka absolwenta

Program studiów pierwszego stopnia z zakresu pracy socjalnej został tak skonstruowany, aby absolwent został wyposażony w gruntowną interdyscyplinarną wiedzę o wielowymiarowym funkcjonowaniu człowieka. Absolwent kierunku praca socjalna będzie dysponował wiedzą filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną i medyczną, która pozwoli mu zgłębić podstawy funkcjonowania człowieka w życiu społecznym. Natomiast wiedza przyrodnicza da mu podstawy do zrozumienia relacji: człowiek - środowisko i umożliwi zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka, gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne. Z kolei wiedza ekonomiczna i prawnicza pozwoli bardziej zrozumieć mechanizmy, rzutujące na system podziału i działalności służb społecznych oraz ich formalno – prawne aspekty instrumentalizmu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku praca socjalna będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, umożliwiające mu dobre przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze pracownika socjalnego – jako doradca socjalny i asystent rodziny lub jako asystent osoby starszej i niepełnosprawnej. W toku studiów pierwszego stopnia przewidziano dwa moduły kształcenia:

  • Moduł 1: Doradca socjalny i asystent rodziny
  • Moduł 2: Asystent osoby starszej i/lub niepełnosprawnej

Zaproponowane bloki przedmiotów do wyboru określone jako Moduł 1 – doradca socjalny i asystent rodziny oraz Moduł 2 – asystent osoby starszej i/lub niepełnosprawnej obejmują zadania zawodowe dla grupy zawodów pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej (klasyfikacja zawodów nr 436, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, pracownik socjalny). Bloki przedmiotów do wyboru umożliwiają nabycie wiedzy, umiejętności i postaw do realizowania zadań na wyżej wymienionych stanowiskach w służbach socjalnych.

Asystent rodziny i doradca socjalny – to propozycje wychodzące naprzeciw projektowanym zmianom w zakresie tworzenia nowych stanowisk w pomocy społecznej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VII promocja integracji społecznej). Zaproponowane bloki przedmiotów do wyboru zwiększą możliwości zatrudniania absolwentów pracy socjalnej w krajach Unii Europejskiej.

Efekty kształcenia

            Przed pracownikiem socjalnym stoją obecnie coraz trudniejsze wyzwania społeczne, które domagają się odpowiednich kwalifikacji zawodowych i profesjonalizmu w ich rozwiązaniu. Dlatego na kierunku praca socjalna w PWSTE w Jarosławiu przyjęto takie efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które umożliwią absolwentom sprostać tym wyzwaniom.

A. Wiedza

Absolwent:

  • dysponuje wiedzą ogólną, socjologiczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz specjalistyczną w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego;
  • orientuje się w problematyce pracy socjalnej w krajach Unii Europejskiej (problematyka różnic kulturowych, problematyka wielokulturowości, aspekty demograficzne, socjologiczne, prawne);
  • rozpoznaje problemy ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych czy w sytuacjach kryzysowych;
  • ujawnia, diagnozuje, analizuje i interpretuje potrzeby społeczne mające wpływ na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich, podnoszenie jakości życia oraz przezwyciężanie i pozytywne rozwiązywanie problemów społecznych;
  • analizuje i ocenia zjawiska, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy służb społecznych oraz kwalifikuje do uzyskania tych świadczeń;
  • skuteczne posługuje się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
  • rozpoznaje możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
  • współuczestniczy w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
  • monitoruje oraz ewaluuje te programy;
  • wskazuje na luki i niedostatki w obowiązującym ustawodawstwie socjalnym i postuluje konieczne zmiany;
  • inicjuje i uczestniczy w badaniach problemów społecznych (diagnoza potrzeb);

B. Umiejętności

Absolwent:

  • samodzielnie podejmuje działania diagnostyczne, interwencyjne i aktywizujące w stosunku do osób potrzebujących opieki i pomocy społecznej;
  • prowadzi wywiady środowiskowe, rozmowy i indywidualne spotkania z podopiecznymi: dziećmi i młodzieżą, dorosłymi i osobami w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnymi;
  • organizuje pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, grupom społecznym w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;
  • prowadzi poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów;
  • udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
  • wzmacnia zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów i rozwoju;
  • inicjuje nowe formy pomocy osobom i rodzinom mającym trudności oraz inspiruje powołanie instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji życiowej takich osób i rodzin;
  • współpracuje i współdziała z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania, ograniczenia patologii i negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia skutków ubóstwa;
  • pisze projekty socjalne oraz pozyskuje środki na ich realizację z funduszy unijnych;
  • przewidywanie i kontrolowanie skutków udzielanej i nieudzielanej pomocy.
 1. Kompetencje społeczne

Absolwent:

  • legitymuje się umiejętnościami praktycznymi w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności;
  • udziela pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  • dąży do przywrócenia wzajemnie korzystnych interakcji pomiędzy jednostkami a społeczeństwem w celu poprawy jakości życia;
  • podnosi jakość usług oraz systematyczne podwyższa kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia i samokształcenia.

Potencjalne miejsca pracy

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (art. 116) z dnia 12 marca 2004 absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze pracownika socjalnego (nr 346104 w klasyfikacji zawodów) w różnego rodzaju instytucjach pomocy społecznej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą być zatrudniani na stanowisku pracownika socjalnego, w takich instytucjach, jak:

  • ośrodki pomocy społecznej (regionalne, powiatowe, gminne),
  • schroniska dla bezdomnych, ciężarnych matek, ofiar przemocy;
  • ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne;
  • zakłady opiekuńczo-leczniczych;
  • świetlice środowiskowe i terapeutyczne;
  • domy pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie;
  • placówki poradnictwa rodzinnego;
  • jednostki organizacyjne do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
  • ośrodki wsparcia, placówki dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów;
  • ośrodki samopomocy;
  • szpitale specjalistyczne;
  • zakłady karnych;
  • ośrodki dla uchodźców;
  • organizacje pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym;
  • prywatne praktyki pracy socjalnej (świadczące usługi asystenckie, opiekuńcze, socjalne).

Dalsze studia: możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 

Kosmetologia

Regulaminy studiów i praktyk

ikona pobierzRegulamin kształcenia praktycznego (PDF - 237,35 KB)

Kształcenie

ikona pobierzSylabusy - kosmetologia 2014/2015 (PDF - 4,3 MB)

Obrony

ikona pobierzRegulamin egzaminu dyplomowego (PDF - 163,17 KB)

ikona pobierzZakres materiału obowiązujący podczas egzaminu dyplomowego (PDF - 223,17 KB)

ikona pobierzWytyczne obowiązujące przy pisaniu pracy licencjackiej (PDF - 74 KB)

ikona pobierzZałącznik do wytycznych: Wzór strony tytułowej (WORD - 52 KB)

ikona pobierzWYMOGI DOTYCZĄCE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (PDF - 34,5 KB)

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa. Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Rolę pielęgniarki wyznaczają funkcje, w ramach których absolwent powinien być przygotowany do:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez:

 • rozpoznanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
 • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 • współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
 • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy,
 • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.

2. Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej przez:

 • ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia,
 • wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia,
 • uczenie jednostki, rodziny i grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia,
 • uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych.

3. Działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez:

 • współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych,
 • współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej,
 • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu.

4. Rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych przez:

 • stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgnowania, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej,
 • wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej,
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.

Konsultacje pracowników

Wykaz konsultacji pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia w semestrze zimowym 2016/2017

 

ikona linkWięcej zdjęć - zapraszamy do Galerii

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław