fbpx

Komunikacja i autoprezentacja – kreowanie własnego wizerunku

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z teorią i badaniami nad wizerunkiem, jego składnikami i sposobami kreowania, a także wypracowanie umiejętności kompetentnego kształtowania własnego wizerunku.

Czas trwania kursu

20 godzin

Sposób zaliczania

Pisemna praca zaliczeniowa. Uczestnicy otrzymują dyplom ukończeniu kursu.

Termin zajęć

Dopasowany do słuchaczy

Koszt kursu

250 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), opłata wpisowa 80 zł

Sylwetka absolwenta

Absolwent kursu posiada wiedzę na temat zachowania człowieka, zwłaszcza w środowisku pracy (środowisku biznesowym), jego interakcjach z otoczeniem w wymiarze komunikacyjnym, zna elementy i zasady procesu komunikacji interpersonalnej oraz rozumie ich osadzenie kulturowe, ma wiedzę dotyczącą zasad i technik autoprezentacji oraz wyjaśnia praktyczne możliwości zastosowania tej wiedzy w kreowaniu własnego wizerunku. Absolwent kursu posiada umiejętność zwiększania własnej skuteczności w planowaniu kariery zawodowej, potrafi właściwie wybrać i zastosować styl komunikacji interpersonalnej do uwarunkowań organizacyjnych, umie właściwie prezentować i argumentować swoje racje w kontaktach interpersonalnych, posiada umiejętność świadomego kształtowania swojego zachowania i wpływania na wygląd w ramach budowana własnego wizerunku. Potrafi radzić sobie ze stresem, zwłaszcza podczas wystąpień publicznych.

Adresaci oferty

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących kształtować swój wizerunek, zarówno tych, które w swojej pracy zawodowej występują publicznie, jak i tych, które chcą pracować nad autoprezentacją z powodów osobistych

Program kursu

  • Kultura organizacyjna jako element marki pracodawcy.
  • Komunikacja interpersonalna w środowisku pracy.
  • Kreowanie własnego wizerunku – techniki autoprezentacji.
  • Panowanie nad stresem.
  • Wystąpienia publiczne.

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane kwalifikacje kandydata

Brak

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja na kurs prowadzona jest na bieżąco. Kurs rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych

Termin kursu zostanie ustalony w momencie zebrania grupy 10-osobowej

doc. dr Elżbieta Wolanin-Jarosz

Kierownik kursu

Telefon

16 624 46 48

Godziny pracy COS

Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
9:00 - 17:00
Środa
9:00 - 17:00
Czwartek
9:00 - 14:00
Piątek
9:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa
8:00 - 12:00
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki