fbpx

kandydat z zagranicy musi posiadać

W celu ubiegania się o przyjęcie na studia kandydat z zagranicy musi posiadać:
w przypadku studiów pierwszego stopnia – świadectwo ukończenia szkoły średniej (maturę),
w przypadku studiów drugiego stopnia – dyplom szkoły wyższej na poziomie równoważnym poziomowi studiów pierwszego stopnia (licencjackich),
uprawniające do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie w kraju jego wydania.
Świadectwo szkolne (matura)/dyplom szkoły wyższej muszą być zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim świadectwem/dyplomem.

Legalizacja lub apostille

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność. W niektórych państwach – tak jak w Polsce – wewnętrzne regulacje zobowiązują posiadacza dyplomu do zalegalizowania go przed wywiezieniem z kraju jego wystawienia. Jeśli dokument jest zalegalizowany przez odpowiednie instytucje państwa, w którym został wydany, zwiększa to jego wiarygodność.

Legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu dokonuje polska placówka konsularna lub władze oświatowe w państwie, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom.

Apostille

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie Konwencji Haskiej.
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki