fbpx

85 zł

opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia
wnoszona jest na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany dla każdego kandydata przez uczelniany system rekrutacyjny.

Opłatę uiszcza się za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na każdym kierunku studiów, niezależnie od liczby wybranych kierunków, na które kandydaci dokonują rejestracji. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub różną formę studiów zobowiązany jest każdorazowo do złożenia odrębnych kompletów dokumentów oraz dokonania wymaganych opłat.

W przypadku nieuiszczenia opłaty kandydat nie zostaje dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia zwraca wniesioną przez kandydata opłatę rekrutacyjną wyłącznie w przypadku, gdy:

  • kierunek studiów, zgodnie z decyzją Rektora, nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów,
  • kandydat kilkakrotnie wniósł opłatę za ten sam kierunek,
  • rejestracja była nieważna z powodu niewybrania kierunku,
  • kandydat nie przeszedł postępowania kwalifikacyjnego,
  • opłata rekrutacyjna została wniesiona po terminie.

Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata, który należy złożyć nie później niż do 30 listopada roku w którym  wniesiono opłatę.

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki