fbpx

Pielęgniarstwo

Instytut Ochrony Zdrowia

Ukończyłeś studia pierwszego stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO?
 Myślisz o AWANSIE ZAWODOWYM?
Chcesz rozwijać się NAUKOWO?

Wybierz Pielęgniarstwo II stopnia w PWSTE
i poszerz swoją wiedzę oraz kompetencje.

4
SEMESTRY
200
GODZIN PRAKTYK

Nauka z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu,
daje poczucie pewności podczas odbywania praktyk w szpitalu.


TRYB STACJONARNY

WYBITNA KADRA

PRAKTYKI ZAWODOWE

ROZBUDOWANY PROGRAM

KOŁA NAUKOWE

Zasady rekrutacji

 • ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Przedmioty na studiach

 • Prawo w praktyce pielęgniarskiej
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie
 • Dydaktyka medyczna
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
 • Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych

Program studiów

Duża liczba godzin praktyk, wykwalifikowani wykładowcy, a także płatne staże zawodowe przyciągają kandydatów z całego województwa. Niewątpliwym atutem naszej Uczelni są także laboratoria i pracownie, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. 

Zarejestruj się w systemie IRK

Studiuj razem z nami!

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci, mają możliwość realizacji przewidzianych programem nauczania, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w placówkach ochrony zdrowia, które sami wybierają z listy placówek, z którymi Uczelnia podpisała umowy.

Placówki znajdują się w różnych regionach kraju więc istniej możliwość wybrania takich,  które znajdują się blisko  miejsca zamieszkania lub pracy studenta.

UKOŃCZENIE STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych w planie studiów, złożenie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Chcesz uzyskać tytuł magistra pielęgnarstwa?

Studia w Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie realizowane są przy współpracy z PWSTE!

Kandydat na studia rejestruje się na stronie cm.dvi.pl/rekrutacja/, uzupełniając wszystkie pola swoimi danymi. Wszystkie informacje oraz instrukcje postępowania, w tym informację o wpisaniu na listę studentów kandydat otrzymuje za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu (DVI).

Każdy student podpisuje, umowę o warunkach płatności w której zawarte są informacje o terminach wpłaty wpisowego oraz harmonogramie wpłat czesnego. Płatności, za wyjątkiem opłaty rekrutacyjnej, należny regulować na indywidualne konto studenta, podane w umowie.

Dokumenty, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, (pod numerem: 789 111 050), należy składać w punkcie rekrutacyjnym:
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16
Instytut Ochrony Zdrowia- Punkt Rekrutacyjny

Przyjmowane będą wyłącznie dokumenty kompletne.
W przypadku pytań prosimy pisać na adres e-mail: info@cm.edu.pl
tel. 730 111 020, 730 111 030, 730 111 050
tel. 789 111 050 (czynny od 29 sierpnia 2020 r. w godzinach otwarcia punktu rekrutacyjnego)
 • Wniosek do Rektora o przyjęcie na Uczelnię, wniosek powinien być wydrukowany z systemu DVI i podpisany przez kandydata.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz suplement do dyplomu (oryginały do wglądu). Tegoroczni absolwenci, którzy nie mają jeszcze dyplomów, składają zaświadczenie o obronie z macierzystej uczelni.
 • Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) - oryginał do wglądu.
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki - wystawione przez lekarza medycyny pracy.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Wpłatę w wysokości 85 zł należy przelać na konto uczelni nr 06 1600 1462 1022 3358 9000 0007- dowód wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.
 • Kserokopia książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu): z badaniem na nosicielstwo „nie zagraża zdrowiu publicznemu”.
 • WZW - kserokopia oraz oryginał do wglądu.
Uwaga:
Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, skutkuje usunięciem z listy kandydatów. W miejsce osoby usuniętej wchodzi kolejna osoba z listy.
 • Czesne 495 zł miesięcznie (dla wpłat w systemie 10-cio miesięcznym).
 • Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł (opłata jednorazowa – bezzwrotna).
 • Wpisowe w wysokości 300 zł (jednorazowa opłata po przyjęciu na studia).

Studentom wnoszącym opłaty za cały rok lub semestr studiów, przysługują rabaty. Szczegóły umowie o warunkach płatności.
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki