Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Instytut Humanistyczny

Instytut Humanistyczny

Instytut HumanistycznyInstytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Pruchnicka 2, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 96 38
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Instytut Humanistyczny, utworzony 28 maja 2009 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kształci studentów w dwóch kierunkach:

 • Filologia (English Studies)
 • Pedagogika
  Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2014 r. uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA w systemie stacjonarnym (bezpłatnie) i niestacjonarnym. Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Misją Instytutu Humanistycznego jest kształcenie profesjonalistów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego, regionu i kraju, w dialogu z podmiotami międzynarodowymi. Celem Instytutu jest wzmacnianie motywacji do ustawicznego kształcenia, doskonalenia, mobilności i kreatywności zawodowej, zarówno studentów, jak i osób aktywnych zawodowo. Instytut Humanistyczny jest społecznością kompetentnej kadry nauczycieli, studentów, absolwentów i partnerów, realizującą swe zadania w oparciu o wartości płynące z nauczania społecznego Patrona Uczelni.

Kierunki

 

Filologia

Studia I stopnia

 • licencjackie stacjonarne (bezpłatne) - 6 semestrów
 • licencjackie niestacjonarne - 6 semestrów

Kierunek Filologia w specjalności filologia angielska - specjalizacje:
1. Język angielski w biznesie i multimediach o profilu praktycznym - studia pierwszego stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad. 2016/2017 - studia stacjonarne i niestacjonarne
2. Specjalizacja Nauczycielska, o profilu praktycznym - studia pierwszego stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad. 2016/2017 - studia stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności filologia angielska z modułem język angielski w biznesie i multimediach posiada funkcjonalną znajomość języka angielskiego i umiejętności w zakresie przekładu.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę:
 • w administracji rządowej i samorządowej
 • w firmach, przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
 • jako pracownik służb celnych, straży granicznej oraz w organizacjach pozarządowych
 • jako pracownik branży turystycznej
 • jako redaktor lub adiustator w wydawnictwach i instytucjach kulturalnych
 • w sektorze usług - jako asystent językowej obsługi instytucji
 • i w innych organizacjach, instytucjach, jednostkach gospodarczych

Absolwent specjalności filologia angielska o specjalizacji nauczycielskiej będzie mógł podjąć pracę jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.

 

Pedagogika

Studia I stopnia

 • licencjackie stacjonarne (bezpłatne) - 6 semestrów
 • licencjackie niestacjonarne - 6 semestrów

Kierunek Pedagogika o profilu praktycznym, (poziom studiów) - studia I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad. 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne - specjalności: 
1. Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza z Resocjalizacją
2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
3. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Kierunek Pedagogika o profilu praktycznym, (poziom studiów) - studia II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad. 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne - specjalność:
1. Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza z Animacją Czasu Wolnego
2. Pedagogika wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z edukacją włączającą
3. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
4. Terapia pedagogiczna

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w resortach pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, zatrudnienia, edukacji i w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu pedagogiki, umożliwiającą rozumienie procesów społecznych i ludzkich zachowań. Posiądzie umiejętność w obszarze diagnostyki społecznej, treningu interpersonalnego, organizowania zespołów ludzkich i kierowania nimi oraz pracy pedagogicznej w zakresie pomocy społecznej, doradztwa personalnego, kształcenia młodzieży oraz dorosłych.

Po ukończeniu studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pedaogika absolwent:

1. Posiada pogłębioną wiedzę pedagogiczną obejmującą: terminologię, teorię pedagogiki, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającą na pogłębione rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami.
2. Ma specjalistyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do diagnozowania, projektowania, organizowania, realizacji i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek, a także do prowadzenia badań naukowych.
3. Wykazuje umiejętności uczenia się i pogłębiania swojej wiedzy, doskonalenia umiejętności i kompetencji pedagogicznych (z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz materiałów).
4. Potrafi umiejętnie komunikować się zarówno ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnorodnych technik komunikacyjnych.
5. Charakteryzuje się dużą wrażliwością etyczną, refleksyjnością, poczuciem odpowiedzialności oraz postawami prospołecznymi.

Absolwenci są przygotowani pod względem teoretycznym i praktycznym do pełnienia ról zawodowych oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym, politycznym i kulturalnym w miejscu zamieszkania, kraju i społeczności międzynarodowej. Są świadomi konieczności kształcenia się przez całe życie i potrafią sprostać wyzwaniom, jakie niosą ciągłe zmiany w otaczającym świecie. Jest to możliwe dzięki temu, że zajęcia na kierunku PEDAGOGIKA prowadzi kadra naukowo- dydaktyczna o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych.

SZCZEGÓŁOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE ABSOLWENT UZYSKUJE W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEJ SPECJALNOŚCI PEDAGOGICZNEJ PO SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WYMOGÓW OKREŚLONYCH ODRĘBNYMI PRZEPISAMI.
Absolwenci są też przygotowani do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej, a także mogą wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów w różnego rodzaju działalności zawodowej, która nie jest bezpośrednio związana z kierunkiem studiów.
Absolwenci kierunku mogą też kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kształcenie

 

Programy nauczania obejmują treści kształcenia podstawowego, kierunkowego, specjalizacyjnego oraz ogólnego zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

ikona pobierz


Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika I stopnia obowiązujące od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2012/2013
(PDF - 83,39 KB)

 

ikona pobierz


Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika II stopnia obowiązujące od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015
(PDF - 104 KB)

 

ikona pobierz


Efekty kształcenia dla kierunku Filologia obowiązujące od roku akademickiego 2013/2014
(PDF - 125,82 KB)

 

ikona pobierz


Efekty kształcenia dla kierunku Filologia na cykl kształcenia 2012/2013 - 2014/2015
(PDF - 125,49 KB)

 

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika I stopnia obowiązujące od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016 - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika I stopnia obowiązujące od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017 - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika II stopnia obowiązujące od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016 - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika II stopnia obowiązujące od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017 - profil praktyczny

 

Centrum Obsługi Studentów

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych zapraszamy w sprawach studenckich oraz rekrutacji do Centrum Obsługi Studentów budynek J2 pokój nr 5 (ul. Czarnickiego 16). Telefon 16 624 46 46 lub 16 624 46 45 (kierownik). Godziny przyjęć :

 • poniedziałek nieczynne
 • wtorek 9-17
 • środa 9-17
 • czwartek 9-14
 • piątek 9-14
 • soboty zjazdowe 8-12

Sylwetka absolwenta kierunku filologia

Filologia:

1. Ogólne cele kształcenia na kierunku filologia, kwalifikacje absolwenta, przewidywane możliwości zatrudnienia.
Cele kształcenia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska:

 • wykształcenie umiejętności językowych do poziomu C1 znajomości języka angielskiego wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ);
 • przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego;
 • przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze gramatycznej i leksyce języka angielskiego;
 • wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich;
 • wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
 • wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych;
 • przygotowanie studentów do funkcjonowania we współczesnym świecie - zglobalizowanym i zróżnicowanym kulturowo.

Sylwetka absolwenta kierunku filologia jest zgodna ze Strategią Rozwoju Uczelni i jej misją, w którą wpisuje się Strategia rozwoju Instytutu Humanistycznego. Absolwent kierunku filologia jest przygotowany do uczestnictwa w społeczeństwie opartym na wiedzy oraz prezentuje postawy wrażliwości na inne kultury oraz ich integralne wartości.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, posiada:

 • funkcjonalną znajomość języka angielskiego (poziom C1 wg ESOKJ);
 • podstawową wiedzę o j. angielskim, literaturze, kulturze i historii państw angielskiego obszaru językowego oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej;
 • umiejętności komunikacyjne niezbędne do pracy we współczesnych firmach, instytucjach, urzędach i placówkach oświatowych;
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 wg ESOKJ.

Absolwent wybierający moduł nauczycielski ma dodatkowo podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, glottodydaktyki, metodyki nauczania j. angielskiego, zorientowaną na zastosowanie w nauczaniu w przedszkolach oraz szkołach podstawowych, potrafi zastosować znajomość j. angielskiego w nauczaniu języka na poziomie podstawowym, potrafi również przekazać uczącym się wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego. Posiada ukształtowane zdolności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych, związanych z pracą nauczyciela.
Absolwent wybierający moduł język angielski w biznesie i multimediach posiada umiejętności językowe umożliwiające mu podjęcie pracy w firmach i instytucjach - w tym organizacjach międzynarodowych - w działach zajmujących się marketingiem, reklamą, komunikacją korporacyjną oraz zastosowaniem nowoczesnych multimediów. Posiada również zaawansowaną umiejętność tłumaczenia tekstów pisanych z j. polskiego na j. angielski i odwrotnie oraz umiejętności tłumaczenia ustnego. Potrafi dzięki temu wykorzystać różne metody i dobre praktyki w działalności związanej z gospodarką, mediami, placówkami kulturalnymi i biurami tłumaczy.
Absolwent filologii pierwszego stopnia w specjalności filologia angielska może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia w Polsce oraz w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Absolwentom pierwszego stopnia filologii oferowane są też studia podyplomowe uzupełniające jego wykształcenie.
Absolwenci kierunku filologia są przygotowani pod względem teoretycznym i praktycznym do pełnienia ról zawodowych oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym, politycznym i kulturalnym w miejscu zamieszkania, kraju i społeczności międzynarodowej. Są świadomi konieczności kształcenia się przez całe życie i potrafią sprostać wyzwaniom, jakie niosą ciągłe zmiany w otaczającym świecie. Jest to możliwe dzięki temu, że zajęcia na kierunku filologia prowadzi kadra naukowo-dydaktyczna o wysokich kompetencjach zawodowych, pracująca różnorodnymi metodami, w bardzo dobrych warunkach lokalowych, wykorzystująca nowoczesne środki dydaktyczne.
Po ukończeniu filologii specjalność filologia angielska absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • nauczyciel języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (po ukończeniu modułu nauczycielskiego);
 • asystent językowej obsługi przedsiębiorstw i instytucji;
 • pracownik branży turystycznej;
 • pracownik służb celnych i straży granicznej;
 • pracownik sektora medialnego;
 • redaktor lub adiustator w wydawnictwach i instytucjach kulturalnych;
 • tłumacz tekstów fachowych.

Sylwetka absolwenta kierunku pedagogika

Pedagogika I stopnia:

Po ukończeniu specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna absolwent jest przygotowany do pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w szkołach i przedszkolach oraz w placówkach opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce).
Znajdzie pracę:

 • jako nauczyciel w szkołach publicznych i niepublicznych,
 • jako nauczyciel w systemie oświaty przedszkolnej,
 • jako pedagog w świetlicy szkolnej,
 • jako pedagog w świetlicy środowiskowej.

Po ukończeniu specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego absolwent jest przygotowany do pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w szkołach i przedszkolach oraz w placówkach opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce).
Znajdzie pracę:

 • jako nauczyciel języka angielskiego w szkołach publicznych i niepublicznych,
 • jako nauczyciel języka angielskiego w systemie oświaty przedszkolnej,
 • jako pedagog w świetlicy szkolnej,
 • jako pedagog w świetlicy środowiskowej.

Po ukończeniu specjalności resocjalizacja absolwent znajdzie pracę:

 • w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach kuratorskich,
 • w jednostkach prewencyjnych policji, policyjnych izbach dziecka (jako wychowawca, pedagog),
 • w placówkach socjalizacyjnych (jak dom dziecka, szkoła, świetlica środowiskowa),
 • w placówkach profilaktycznych, resocjalizacyjnych, edukacyjnych, podległych wymiarowi sprawiedliwości, pomocy społecznej oraz oświaty i zdrowia.

Po ukończeniu specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną absolwenci znajdą zatrudnienie:

 • w szkołach jako pedagodzy szkolni, a także w domach pomocy społecznej, placówkach rodzinnych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach szkolnych i środowiskowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, sanatoriach, szpitalach, prewentoriach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • instytucjach pomocy osobom niepełnosprawnym i innych placówkach prowadzących działalność opiekuńczą, wychowawczą i socjalną,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adaptacyjnych, instytucjach pomocy i opieki społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, instytucjach profilaktyki społecznej,
 • w organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych oraz w zakładach pracy, służbie zdrowia, szkole (przygotowanie pedagogiczne), sądownictwie, w charakterze wychowawcy, opiekuna, doradcy oraz kuratora sądowego.

  Pedagogika II stopnia:

Absolwenci kierunku PEDAGOGIKA mogą podjąć pracę w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, administracji państwowej i samorządowej, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, w instytucjach profilaktyki społecznej i wymiarze sprawiedliwości - w charakterze wychowawcy, doradcy lub nauczyciela.
Po ukończeniu studiów magisterskich II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA absolwent:
1. Posiada pogłębioną wiedzę pedagogiczną obejmującą: terminologię, teorię pedagogiki, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej pozwalającą na pogłębione rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami.
2. Ma specjalistyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do diagnozowania, projektowania, organizowania, realizacji i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek, a także do prowadzenia badań naukowych.
3. Wykazuje umiejętności uczenia się i pogłębiania swojej wiedzy, doskonalenia umiejętności i kompetencji pedagogicznych (z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz materiałów).
4. Potrafi umiejętnie komunikować się zarówno ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnorodnych technik komunikacyjnych.
5. Charakteryzuje się dużą wrażliwością etyczną, refleksyjnością, poczuciem odpowiedzialności oraz postawami prospołecznymi.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 

Konsultacje

 

Terminy konsultacji w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017:

 

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Kreatywnych Pedagogów - przeczytaj więcej na temat koła

Studenckie Koło Naukowe PROGRES - przeczytaj więcej na temat koła

Studenckie Koło Naukowe „Polish your English”- przeczytaj więcej na temat koła

 

 

Chór Akademicki

Chór Akademicki „Appassionato” funkcjonuje przy Instytucie Humanistycznym PWSTE w Jarosławiu pod kierownictwem Pani mgr Lucyny Kozioł. Swoją działalność rozpoczął w roku akademickim 2010/2011.
Celem chóru jest rozwijanie zdolności muzycznych, predyspozycji wokalnych, promocja Uczelni oraz integracja studentów ze wszystkich Instytutów PWSTE w Jarosławiu.
Od powstania chór uświetnia wiele wydarzeń organizowanych przez Uczelnię m.in. Opłatek Uczelniany, występy na Konferencjach Naukowych, koncert podczas przyjęcia znaków Światowych Dni Młodzieży na Uczelni oraz koncerty poza murami PWSTE.
Spotkania odbywają się co najmniej raz w tygodniu, na których przeprowadzane są warsztaty wokalne, emisja głosu oraz wybór utworów, które chór prezentuje na kolejnych uroczystościach. Studenci chętnie angażują się w działalność chóru oprócz śpiewu uatrakcyjniają występy grą na instrumentach. ,,Appassionato” może pochwalić się ciekawym i zróżnicowanym repertuarem, który obejmuje zarówno kolędy, jak i pieśni religijne oraz rozrywkowe.

Rok akademicki: 2016/2017
Prowadząca: mgr Lucyna Kozioł

Kontakt:
mgr Lucyna Kozioł
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
sala 110 bud. C (ul. Pruchnicka 2)

 

Ogłoszenia

Ogłoszenia Instytutu Humanistycznego dostępne są tutaj.

 

ikona linkWięcej zdjęć - zapraszamy do Galerii

 
 
 
 
 

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław