fbpx

Miejsce składania dokumentów

Adres


Dział Obsługi Studentów
Kampus PWSTE
ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław

Godziny pracy

8.00 - 15.00

Studia I stopnia

studia licencjackie i inżynierskie

1

Ankieta osobowa zgłoszenia kandydata (wydrukowana po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata na stronie internetowej https://irk2.pwste.edu.pl/pl/).

2

Poświadczenie świadectwa maturalnego w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939).

3

Dokument stwierdzający, że świadectwo uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

4

Tłumaczenia przysięgłe na język polski świadectwa, legalizacji/apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) oraz ww. dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów, sporządzone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) - tłumaczone dokumenty mogą być również potwierdzone notarialnie.

5

Opłata rekrutacyjna (85 złotych) wniesiona na konto wskazane przez Uczelnię. Przeczytaj więcej o OPŁACIE REKRUTACYJNEJ.

6

W przypadku pochodzenia polskiego zaświadczenie wydane przez Konsula RP.

7

Oświadczenie o posiadaniu ważnej Karty Polaka lub karty pobytu stałego RP – jeśli kandydat posiada taki dokument.

8

9

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy dla kandydatów rekrutujących się na kierunki: pielęgniarstwo, kosmetologia i ratownictwo medyczne.
Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane w procesie rekrutacji, ale należy je złożyć do Działu Obsługi Studentów nie później niż do 30 września. Skierowanie na badania będzie do pobrania po zapisaniu się na wybrany kierunek studiów. Lista placówek, w którym można przeprowadzić badania lekarskie. Wykaz będzie uzupełniany na bieżąco.

Studia II stopnia

studia magisterskie

1

Ankieta osobowa zgłoszenia kandydata (wydrukowana po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata na stronie internetowej https://irk2.pwste.edu.pl/pl/).

2

Dokument stwierdzający, że świadectwo i dyplom szkoły wyższej uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo i dyplom szkoły wyższej.

3

Tłumaczenia przysięgłe na język polski świadectwa i dyplomu szkoły wyższej, legalizacji/apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) oraz ww. dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów, sporządzone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) – tłumaczone dokumenty mogą być również potwierdzone notarialnie.

4

Opłata rekrutacyjna (85 złotych) wniesiona na konto wskazane przez Uczelnię. Przeczytaj więcej o OPŁACIE REKRUTACYJNEJ.

5

W przypadku pochodzenia polskiego zaświadczenie wydane przez Konsula RP.

6

Oświadczenie o posiadaniu ważnej Karty Polaka lub karty pobytu stałego RP – jeśli kandydat posiada taki dokument.

7

8

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy dla kandydatów rekrutujących się na kierunek pielęgniarstwo lub praca socjalna. Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane w procesie rekrutacji, ale należy je złożyć do Działu Obsługi Studentów nie później niż do 30 września. Skierowanie na badania będzie do pobrania po zapisaniu się na wybrany kierunek studiów. Lista placówek, w którym można przeprowadzić badania lekarskie. Więcej TUTAJ.

9

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki