fbpx

Rekrutacja

Adres

Dział Obsługi Studentów - rekrutacja
Kampus PWSTE
ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław

Godziny pracy

8.00 - 15.00

Studia I stopnia

studia licencjackie i inżynierskie

1

Ankieta osobowa zgłoszenia kandydata (wydrukowana po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata na stronie internetowej https://irk2.pwste.edu.pl/pl/).

2

Kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).

3

Opłata rekrutacyjna (85 złotych) wniesiona na konto wskazane przez Uczelnię. Przeczytaj więcej o OPŁACIE REKRUTACYJNEJ.

4

Aktualną fotografię w formie elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografię należy umieścić w systemie podczas elektronicznej rejestracji kandydata).

5

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy dla kandydatów rekrutujących się na kierunki: pielęgniarstwo, kosmetologia i ratownictwo medyczne.
Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane w procesie rekrutacji, ale należy je złożyć do Działu Obsługi Studentów nie później niż do 30 września. r. Skierowanie na badania będzie do pobrania po zapisaniu się na wybrany kierunek studiów. Lista placówek, w którym można przeprowadzić badania lekarskie. Więcej TUTAJ.

Studia II stopnia

studia magisterskie

1

Ankieta osobowa zgłoszenia kandydata (wydrukowana po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata na stronie internetowej https://irk2.pwste.edu.pl/pl/).

2

Kopia dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia (oryginał lub odpis do wglądu).

3

Kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu).

4

Zaświadczenie z ukończonej Uczelni, z wyliczoną średnią z toku studiów (do dwóch miejsc po przecinku).

5

Opłata rekrutacyjna (85 złotych) wniesiona na konto wskazane przez Uczelnię. Przeczytaj więcej o OPŁACIE REKRUTACYJNEJ.

6

Aktualną fotografię w formie elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografię należy umieścić w systemie podczas elektronicznej rejestracji kandydata).

7

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy dla kandydatów rekrutujących się na kierunek pielęgniarstwo lub praca socjalna.
Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane w procesie rekrutacji, ale należy je złożyć do Działu Obsługi Studentów nie później niż do 30 września. Skierowanie na badania będzie do pobrania po zapisaniu się na wybrany kierunek studiów. Lista placówek, w którym można przeprowadzić badania lekarskie. Więcej TUTAJ.

Studia II stopnia - Geodezja i kartografia

studia magisterskie

1

Ankieta osobowa zgłoszenia kandydata (wydrukowana po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata na stronie internetowej https://irk2.pwste.edu.pl/pl/).

2

Kopia dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia z kierunku Geodezja i Kartografia poświadczona przez uczelnię (oryginał lub odpis do wglądu).

3

Kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu).

4

Zaświadczenie wydane przez Uczelnię o ukończeniu studiów inżynierskich I stopnia z informacją o średniej ocen z wszystkich przedmiotów z toku studiów zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku.

5

Aktualną fotografię w formie elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografię należy umieścić w systemie podczas elektronicznej rejestracji kandydata).

6

Opłata rekrutacyjna (85 złotych) wniesiona na konto wskazane przez uczelnię. Przeczytaj więcej o OPŁACIE REKRUTACYJNEJ.

Kandydaci ze świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wydanymi za granicą

dodatkowe wymagania zarówno dla ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia

1

Poświadczenie świadectwa maturalnego / dyplomu szkoły wyższej w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939).

2

Dokument stwierdzający, że świadectwo / dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom.

3

Tłumaczenia przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu, legalizacji/apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) oraz ww. dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów, sporządzone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości).

4

Zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa/dyplomu, jeśli dotyczy kandydata. Tutaj przeczytasz o LEGALIZACJI ZAGRANICZNYCH DOKUMENTÓW.

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki